LSU | Bli medlem

Bli medlem

Ungdomsorganisationer som uppfyller kriterierna kan ansöka om medlemskap. Beslut om medlemskap fattas av LSU:s årsmöte, Representantskapet, i november varje år. Kriterierna för medlemskap anges i LSU:s stadgar.

 

Krav

Som fullvärdig medlemsorganisation kan antas barn- och ungdomsorganisation som uppfyller följande krav:

1.   Organisationen ska vara ideell och demokratiskt uppbyggd. Den ska vara självbestämmande i förhållande till andra organisationer, vilket innebär att medlemmarna ytterst har makten att utse organisationens ledning och besluta om organisationens verksamhet och ekonomi.

2.   Organisationen ska verka inom ramarna för de internationella konventionerna om de mänskliga rättigheterna.

3.   Antalet enskilda medlemmar ska vara minst 1000, i åldern 6-25 år. Om organisationen endast ansluter medlemsföreningar ska antalet uppgå till minst 10.

4.   Lokal verksamhet ska finnas i minst fem län.

5.   Minst 60 % av organisationens medlemmar ska vara under 26 år. Om organisationen endast ansluter medlemsföreningar ska 60 % av medlemsföreningarnas totala medlemmar vara under 26 år.

6.   Organisationen ska ha bedrivit verksamhet i minst två år.

 

Organisationer med begränsad rekryteringsbas kan av styrelsen beviljas permanent dispens på krav 3 och 4.
Ansökan om medlemskap ska ha inkommit skriftligt till LSU senast fem veckor före årsmötet. 

 

Medlemsavgift

Representantskapet införde en medlemsavgiftsmodell på årsmötet i november 2013. Medlemsavgiften baseras på medlemsorganisationers omsättning från föregående år. Medlemsorganisationer som skickar in årsredovisning, medlemsantal och information om styrelsens sammansättning innan den 10 september varje år erhåller en rabatt på 1000 kr. Läs mer här >> Modell enligt följande:

Omsättning              Avgift            Avgift med rabatt

< 2 miljoner                6 500 kr           5 500 kr
< 5 miljoner                7 500 kr           6 500 kr
< 10 miljoner              8 500 kr          7 500 kr
< 15 miljoner              13 500 kr         12 500 kr
> 15 miljoner              21 000 kr         20 000 kr

 

Medlemskoll

För att kunna vara ett bra stöd för och nå ut med information till medlemsorganisationerna behöver vi er hjälp att hålla vårt adressregister med uppgifter om er som är medlemmar aktuellt. När kontaktuppgifter eller kontaktpersoner byts ut, vänligen meddela detta till LSU:s organisationssekreterare. Kontaktinformation hittar du här >>

 

Etableringsmedlemskap

Som etableringsmedlem kan antas barn- och ungdomsorganisation som inte uppfyller kriterierna för fullvärdigt medlemskap, men som har ambitionen att inom kort uppfylla dem. De krav som etableringsmedlemskapet medger dispens ifrån är krav 3, 4 och 6. Dispens från dessa krav kan beviljas som mest i tre år, efter den tiden behandlas etableringsmedlemmens status åter på årsmötet.

Etableringsmedlem har yttranderätt men inte röst-, yrkande- eller nomineringsrätt på årsmötet. Etableringsmedlemmar erhåller samma förmåner inom ramen för verksamheten som de ordinarie medlemmarna.

 

Ansökan och frågor

För ansökan om medlemskap eller etableringsmedlemskap eller vid eventuella frågor är ni välkomna att höra av er till LSU:s generalsekreterare. Kontaktinformation hittar du här >>

 

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes