LSU | Erkänt Engagemang

Erkänt Engagemang

banner erkänt engagemang

Ungas ideella engagemang och organisering ger kunskap och kompetens som är högst verklig för den enskilda människan men oftast osynlig på pappret. Den kompetens som unga människor har och utvecklar genom sitt ideella engagemang måste synliggöras och lyftas fram.

 

Under 2014 arbetade LSU med ett projekt för att uppvärdera vad unga lär sig i sina föreningar. Syftet var att synliggöra och kommunicera den kunskap och kompetens unga får genom sitt ideella engagemang. Genom att öka förståelsen för lärande, kunskap och kompetens som kommer av ideellt engagemang kan vi förändra människors attityd till vad som är kunskap.

 

Kort om projektet

För att ta reda på vad unga lär sig genom sitt ideella engagemang genomfördes fokusgruppsintervjuer med lokalt engagerade unga. De fick berätta på vilket sätt de utvecklats och vad ungdomsorganisationer ger unga.

En annan del i projektet var att sammanställa vad för typ av validering som görs i Sverige, vilka studier det finns och vilka aktörer som är inblandade. I stor utsträckning har det handlat om att etablera kontakter och inleda dialog med folkbildningen, arbetsförmedlingen, utbildningsdepartementet, privata valideringsutförare, ungdomsorganisationer och olika projekt och initiativ som berör dessa frågor. En annan del i denna omvärldsbevakning av området validering har varit att ta del av rapporter, böcker och andra skrifter.

Vidare har vi velat lyfta frågan i olika forum. Under projektet har det blivit tydligt att detta är ett komplext område och att det inte finns några enkla svar. Men vi kan konstatera några saker. Ungdomsorganisationer är oerhört viktiga arenor för lärande och unga utvecklar en rad kompetenser genom sitt ideella engagemang. Dessa kompetenser är ofta samma som arbetsgivare i hög utsträckning frågar efter. Det finns med andra ord ett behov av översättning och synliggörande av kompetenser.

Projektets slutrapport kommer inte ge svar på vilket system för validering som bör användas eller vilken metod som är bäst. Rapporten beskriver hur frågan debatteras idag, vilka initiativ som finns vad gäller validering samt diskuterar ett antal kompetensbegrepp och hur unga definierar dem idag. LSU ville med projektet lyfta frågan om kompetens och lärande och vad som är lärandemiljöer idag. Informellt lärande och icke-formell utbildning sker i stor utsträckning inom föreningslivet. Detta är en viktig del i vår samhällsutveckling.

 

Läs projektets slutrapport här >> Slutrapport_Erkänt_engagemang

 

 

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes