LSU | Finansiering

Finansiering

LSU är till största del projektfinansierat. Det innebär att vi söker samarbeten och finansiering för enskilda projekt och verksamheter som har ett givet syfte och som sker under en begränsad tidsperiod. Huvudsakliga projektfinansiärer är Allmänna arvsfonden, Sida, Forum syd och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Vi får även ett grundbidrag från regeringen. Utöver det får vi intäkter från bokförsäljning, deltagaravifter och föreläsararvoden. Medlemsorganisationerna betalar också en årlig avgift.

 

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften fastställs av LSU:s årsmöte. Storleken på medlemsavgift varierar beroende på medlemmens omsättning. Våra medlemsorganisationer betalar utifrån en trappa utifrån sin egen omsättning. 

 

Företagssamarbeten

I vår verksamhet samarbetar LSU med ett antal företag. LSU ställer sig positiva till företagssponsring och arbetar aktivt för att sådana samarbeten ska uppstå.

 

Finansiering från stiftelser

När LSU eller någon av våra medlemsorganisationer behöver finansiera projekt eller framtagandet av material går det även att söka till mindre stiftelser och fonder. Med en bra och tydlig projektbeskrivning kan sådana ansökningar göra det betydligt enklare att genomföra verksamheter, på lokal och nationell nivå.

Det finns i Sverige många stiftelser och fonder som specialiserar sig på att medfinansiera projekt riktade mot unga. Genom dessa finns möjligheten att söka medel för att genomföra planerade verksamheter. I regel kräver stiftelsen som finansierar ett projekt en rapport om hur projektet gick och hur de ansökta medlen har använts efter projektet har avslutats.

 

Vart kan jag vända mig?

Det är ofta svårt och tar lång tid att hitta en stiftelse som kan bidra med medel inom ramen för ett projekt. För att förenkla processen har LSU tagit fram ett dokument som presenterar en rad olika stiftelser och de olika verksamheter som stiftelserna är beredda att finansiera.

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes