LSU | IT-stöd för ungas organisering

IT-stöd för ungas organisering

Under 2013 har LSU drivit projektet ”IT-stöd för ungas organisering”. Bakgrunden till projektet är att många ungdomsorganisationer idag har svårt att leva upp till de krav som ställs på dem för att administrera sin verksamhet och sina medlemmar genom sina befintliga IT-lösningar. Mer lättadministrerade och tydliga system skulle gynna både organisationerna själva samt de bidragsgivare och andra aktörer som de samarbetar med vars arbete underlättas av att kunna få tydliga svar om organisationernas verksamhet.

 

Mål och syfte

Projektet har genomförts med stöd från Ungdomsstyrelsen och målet var att kartlägga vilka behov av IT-stöd som finns hos ungdomsorganisationer i Sverige, både på nationell och på lokal nivå, samt sammanställa vilka relevanta medlemsregistersystem och IT-leverantörer som finns på marknaden idag. Utifrån den insamlade informationen har metoder och stödformer tagits fram för hur LSU ska underlätta ungdomsorganisationers administration och IT-hantering.

 

Kartläggningen

Kartläggningen baserades på en enkätundersökning för att belysa behov på nationell nivå och telefonintervjuer för att beskriva behoven på lokal nivå. Målet med webbenkäten var att ta reda på hur viktiga vissa administrativa funktioner anses vara samt om det är viktigt att dessa är tillgängliga i ett medlemsregistersystem. För att ta reda på hur behovet av IT-stöd ser ut på lokal nivå genomfördes telefonintervjuer med lokalt engagerade från LSU:s medlemsorganisationer. Intervjuerna handlade om medlemsregistrering, medlemsavgifter, datahantering, statistik och ekonomi. Framförallt var det intressant att fråga hur mycket av verksamhetens administration som låg på lokal respektive central nivå samt om det på lokal nivå anses att det finns behov av nya medlemsregistersystem i organisationen. Parallellt med behovskartläggningen genomfördes möten med tio olika organisationer, företag och IT-leverantörer som erbjuder medlemsregistersystem. Urvalet av just dessa tio baserades på vilka system som ungdomsorganisationer använder idag samt vilka som erbjuder system riktade till ideella, medlemsstyrda organisationer.

 

De sammantagna resultaten från webbenkät och intervjuer visar att det på både nationell och lokal nivå anses viktigt med strukturerad medlemshantering och att detta bör administreras i något slags medlemsregistersystem. Både i webbenkäten och i telefonintervjuer ställdes frågan om organisationen är i behov av ett nytt medlemsregistersystem. På nationell nivå finns större behov av ett nytt medlemsystem jämfört med lokal nivå. Överlag är perspektivet annorlunda på lokal nivå. Även om de inser att administrationen skulle kunna bli mer effektiv så finns det inget behov av det, det finns inte skäl nog att ändra på ett sätt som de idag tycker fungerar. Bördan är inte så stor på lokal nivå till skillnad från nationell där administrationen blir alldeles för tungrodd.

 

Resultaten visar också att LSU:s medlemsorganisationer har väldigt olika behov och förutsättningar vad gäller IT-användning och IT-stöd. Till exempel har 60 % av LSU:s medlemsorganisationer en moderorganisation vilket kan innebära begränsade möjligheter och frihet att välja hur verksamheten administreras. Även om ungdomsorganisationerna har behov av ett nytt medlemsregister är det inte säkert att de kan eller får byta till något annat.

 

De olika behoven och förutsättningarna har gjort att LSU beslutat att inte upphandla eller utveckla ett eget medlemssystem. Vilket som är rätt medlemssystem för en särskild organisation bör baseras på organisationens verksamhet och behov. När IT-relaterade tjänster ska köpas in måste utgångspunkten vara att identifiera vilken eller vilka funktioner organisationen vill ha.

 

LSU:s roll framöver

Utifrån resultaten från detta projekt ser LSU vikten av att ungdomsorganisationer tillskansar sig egen beställarkompetens och kunskap om kravställningsprocessen, upphandling och informationssäkerhet. Att därför erbjuda en plattform för organisationsutveckling där även stöd inom IT och administration ingår är viktigt. En start på detta arbete är den IT-kurs som LSU arrangerade i slutet på november som medlemmar och övriga ungdomsorganisationer fick möjlighet att delta på. Planen är att även framöver erbjuda olika typer av IT-kurser och seminarier. LSU kommer inte upphandla kring endast ett medlemsregistersystem. Istället finns information om olika medlemssystem här på LSU:s hemsida för medlemsorganisationerna att själva läsa mer om.

 

Hela rapporten kan du läsa här: Rapport IT-stöd för ungas organisering (pdf)

 

En sökfunktion och information om olika medlemssystem hittar du här >>

 

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes