EU-representanter 2017-18

LSU– Sveriges ungdomsorganisationer har utsett Jakob Amner, till vardags engagerad i Sveriges elevråd – SVEA, och Lousie Grabo, till vardags engagerad i Centerpartiets Ungdomsförbund, till LSU:s representanter i dialogen med unga på EU-nivå och på EU-ordförandeskapens ungdomskonferenser 2017-2018. LSU benämner denna politiska process som Röstresan genom EU.

 

Dialog med unga om ungdomspolitiken

ALLA UNGA I EU har rätt att komma till tals i frågor som rör dem. För att Sveriges unga ska få säga sitt, finns ”Röstresan genom EU”. Varje röstresa har ett särskilt tema och sträcker sig över tre terminer. Sverige har två valda unga EU-representanter som ansvarar för att samla in vad Sveriges unga tycker. Dessa synpunkter blir sedan till verklig politik i EU. Mellan 1 juli 2017 och 31 december 2018 representerar Jakob och Louise LSU:s medlemsorganisationer och Sveriges unga vid EU-ordförandeskapens ungdomspolitiska konferenser. Konferenserna hålls i EU:s ordförandeland, vilket roterar och under denna omgång är Estland, Bulgarien och Österrike. Under perioden kommer fokus för Röstresan genom EU vara ”Youth in Europe – What’s Next? ”.

 

Förberedelse

Röstresan är indelad i tre faser, där varje fas sträcker sig över en termin. En gång under varje fas träffas unga representanter från alla EU-länder på en stor ungdomskonferens där de förhandlar fram en gemensam politisk linje. Sveriges unga EU-representanter är länken mellan landets unga och EU.

I förberedelsefasen slås det fast vilka frågor som ska prioriteras och hur den fortsatta Röstresan ska genomföras på ett effektivt sätt. I 2017/201 års Röstresa kommer arbetet i förberedelsefasen handla om att definiera vad som egentligen menas med det nuvarande temat ”Youth in Europe – What’s Next? ” som ska fokusera på den kommande EU ungdomsstrategi.

På den första ungdomskonferensen i Estland under hösten 2017 ska deltagarna enas kring ett gemensamt angrepps- och synsätt som ligger till grund för Röstresans fortsatta politiska arbete.

 

Insamling

På Röstresans andra ungdomskonferens är det extra viktigt att åsikterna från så många av EU:s unga som möjligt representeras. En av EU-representanternas allra viktigaste uppgifter är därför att inför Röstresans andra ungdomskonferens samla in åsikter från det egna landets unga på ett omfattande och brett vis.

Utifrån resultatet från förberedelsefasen samlar EU-representanterna – tillsammans med lokala ambassadörer runt om i landet – in svenska ungdomars synpunkter i de frågor som ska diskuteras på nästkommande ungdomskonferens. På den andra ungdomskonferensen, i Bulgarien under våren 2018, ska deltagarna enas om en gemensam ungdomspolitisk ståndpunkt som sedan representerar EU:s alla unga.

En viktig del av insamlingsfasen är samtal med relevanta ungdomsorganisationer som representerar ett stort antal unga inom olika områden. Samtalen förs på både nationell och lokal nivå.

 

Konkretisering

På den tredje ungdomskonferensen, i Österrike hösten 2018, enas de unga deltagarna från EU:s 28 medlemsstater om konkreta politiska förslag i de frågor som nu har diskuterats i nästan ett och ett halvt år. Förslagen överlämnas sedan till EU:s ungdomsministrar som utifrån dem tar fram rådslutsatser för medlemsländerna att implementera på nationell, regional eller lokal nivå.

 

Vad tycker du?

DIN RÖST BEHÖVS för att Sveriges bidrag till EU:s ungdomspolitik ska bli så bra som möjligt. Runt om i landet finns utbildade lokala ambassadörer med ansvar att samla in ditt förslag på hur ungdomspolitiken ska utvecklas. Gå in på www.maktenardin.se eller www.facebook.com/maktenardin för att läsa mer om frågorna och se var och när du kan lämna ditt bidrag på din ort. Välkommen!

 

Bjud in Jakob och Louise till din organisation

Ta tillfället i akt och öka din organisations kunskap om ungdomspolitiken i EU och ta del av Jakobs och Louises erfarenheter från sitt uppdrag. De besöker gärna ert årsmöte, styrelsemöte eller håller en föreläsning.

 

 

Kontakt

Jakob Amner, jakob.amner(a)lsu.se

Louise Grabo, louise.grabo(a)lsu.se

 

Maja Stojanovska, LSU:s kansli
maja.stojanovska(a)lsu.se

070 271 40 99

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes