LSU | LSU och FN

LSU och FN

Arbetet för ungas delaktighet, inflytande och makt kan inte stanna  vid nationsgränserna. Unga måste genom ungdomsorganisationer vara representerade även på internationella arenor. Därför arbetar LSU för att ungdomsorganisationer i Sverige ska vara delaktiga i det arbete som utförs i FN.

 

Sedan 1999 har Sveriges ungdomsorganisationer varit representerade i regeringsdelegationen till FN:s generalförsamling. År 2001 fick LSU för första gången beviljat medel för arbete med ungdomsdeltagande i FN-sammanhang. Syftet med projektet var i huvudsak att lyfta ungdomspolitiska frågor i FN generellt samt att få ungdomsorganisationer att använda FN som en arena för påverkan. Genom projektet fanns vidare en önskan att skapa kontinuitet i ungdomsdeltagandet i den svenska delegationen i FN:s generalförsamling samt där tillhörande för- och efterarbete för LSU:s representant.

Projektmedlen möjliggjorde stora möjligheter till inflytande, kontaktskapande samt generering av erfarenheter i generalförsamlingen. Under 2004-2007 fortsatte LSU:s satsning på att bli mer av en aktör i det ungdomspolitiska arbetet i FN och under åren har vi också utsett delegater till regeringsdelegationer för andra möten såsom kommissionen för hållbar utveckling, kvinnokommissionen, UN-habitat och World Summit on Information Society.

World Programme of Action for Youth (WPAY) står det redan i inledningen att medlemsstaterna bekräftar ungdomsorganisationernas bidragande för en ökad dialog med FN om ungas situation. 2005 var det dags att utvärdera WPAY:s första 10 år och man antog då en ny resolution (A/RES/60/2)2 där det ömsesidiga beroendet mellan WPAY och Milleninemålen fastställs och där man än en gång lyfter ungdomsorganisationernas roll i arbetet med att implementera, förverkliga och utvärdera utvecklingen av arbetet med både handlingsprogrammet och Millenniemålen. Under de senaste åren har LSU etablerat sig som en aktör och partner i arbetet med detta på det globala planet.

Vi har sedan 2005 konsultativ status med FN ekonomiska och sociala råd, ECOSOC.

 

LSU:s FN-representanter bloggar på: lsurepresentanter.wordpress.com >>

 

Kontakt

Anders Lindell
anders.lindell(a)lsu.se
0734-60 56 78

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes