Nu breddas dialogen mellan civilsamhället och regeringen | LSU

Nu breddas dialogen mellan civilsamhället och regeringen

22 februari 2018

Den 21 februari signerar kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och representanter för det civila samhället en överenskommelse som ersätter den tidigare Överenskommelsen inom det sociala området. Den nya överenskommelsen öppnar för dialog och samråd inom fler sakpolitiska områden och innebär nya spännande möjligheter för samverkan.

 

Den tidigare Överenskommelsen på det sociala området tecknades 2008 för att stärka det civila samhällets självständighet och stödja framväxten av idéburna aktörer inom det sociala området. För att möta behov av dialog och samråd inom fler områden än bara det sociala har regeringen och civilsamhällesrepresentanter under en tid fört samtal om en breddad struktur för samverkan. Syftet med den breddade strukturen är att kunna lösa hinder för samverkan, hitta gemensamma spelregler och åtgärda kunskapsbrister inom olika områden. Den 21 februari signerar regeringen och representanter för det civila samhället en överenskommelse som blir startskottet för en vidareutveckling av samarbetet som inleddes med Överenskommelsen inom det sociala området.

 

”Ungdomsrörelsen bidrar till social hållbarhet och ett tryggare mer inkluderande demokratiskt samhälle. Vi bidrar med viktiga röster för samhällsutvecklingen. Den nya överenskommelsen är en bra grund för att stärka det arbetet och dialogen inom alla politikområden.” – Hannah Kroksson, LSU

 

Den breddade strukturen för dialog och samråd etableras genom att en ny överenskommelse sluts. Den tidigare Överenskommelsen på det sociala området avslutas och de cirka 90 organisationer som undertecknat denna tackas för sin medverkan. Den breddade strukturen upprättas mellan regeringen och paraplyorganisationer inom civilsamhället. De organisationer som från början valt att ansluta är Civos – Civilsamhällets organisationer i samverkan, Famna – Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg, Forum – Idéburna organisationer med social inriktning och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer. Ytterligare paraplyorganisationer inbjuds att ansluta.

 

”För att utveckla en förbättrad behovsanalys måste det i dialogen finnas ett starkt representerat civilsamhälle. Ungdomsrörelsen delar idag många utmaningar med civilsamhället och kommer framöver vilja stärka detta samarbete och partnerskap.” – Hannah Kroksson, LSU

 

I praktiken kommer den nya strukturen att vara en resurs för exempelvis metodutveckling och för att arrangera samråd om enskilda frågor, men också för att administrera mer långsiktiga processer och samråd. Den nya stödstrukturens kansli kommer att vara en gemensam resurs och svara för genomförande av beslutad verksamhet. Medan Överenskommelsen inom det sociala området arbetade på tre nivåer – nationellt, regionalt och lokalt – kommer den breddade stödstrukturen för dialog att fokusera på det nationella planet. Regeringen har i budgetpropositionen för 2018 tillfört den breddade överenskommelsen tre miljoner kronor.

 

 

För frågor och mer information:

Hannah Kroksson, ordförande för den idéburna parten, 0735005492 – kroksson@lsu.se

Karin Bergelv, verksamhetsledare Överenskommelsens kansli, 0709206872 – karin.bergelv@overenskommelsen.se

 

 

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes