LSU | Rapporter

Rapporter

Här hittar du rapporter, granskningar och sammanställningar  från de senaste åren som LSU ligger bakom. Genom dessa kan du få mer kunskap om unga, ungdomsorganisationer och föreningsliv, som i sin tur kan ge dig bättre verktyg för att påverka din omvärld.

 

Ungdomsrörelsen i siffror

I rapporten”Ungdomsrörelsen i siffror” beskriver LSU hur ungdomsrörelsen ser ut idag; hur många ungdomsorganisationer som finns, hur många medlemskap de tillsammans samlar, var i landet de finns och hur mycket pengar de omsätter. I rapporten beskriver LSU också ungdomsorganisationernas förutsättningar, med fokus på statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer.

Läs 2017 års rapport här (pdf) >>

Läs 2016 års rapport här (pdf) >>

Läs 2015 års rapport här (pdf) >>

 

Agenda 2030, Ungas engagemang för en hållbar värld (2016)

Rapport om ungas engagemang i agenda 2030. ”Ungas engagemang är avgörande för agenda 2030:s framgång ”. De globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ska vara uppnådda år 2030, och ungas deltagande är avgörande för agenda 2030:s framgång. Denna rapport riktar sig till dig som är intresserad av veta mer om Agenda 2030 och vilka roller unga tar i dag i arbetet för en hållbar värld, men framförallt visar på vilka ytterligare möjligheter det finns för att ta tillvara på ungas engagemang och kunskap i dessa frågor. Läs rapporten här (pdf) >> 

 

Från engagemang till organisering

Denna rapport handlar om ungas organisering och engagemang, vad som krävs för att omsätta ett engagemang i organisering. Det handlar om engagerade ungas förutsättningar att organisera sig. Läs rapporten här (pdf) >>

 

Erkänt engagemang (2015)

Denna rapport handlar om validering och uppvärdering av ungas organisering. Läs rapporten här (pdf) >>

 

LSU Rösträttsutredning (2015)

”Borde 16-åringar få rösta?” Detta är en utredning om fördelarna och nackdelarna med en sänkt rösträttsålder. Läs utredningen om sänkt rösträttsålder här (pdf)>>

 

Fritidens prislapp

I rapporten ”Fritidens prislapp” beskriver LSU hur engagemang värderas, och hur olika typer av engagemang uppmuntras i olika utsträckning. Genom avdrag och lättnader samt olika typer av stöd riktas unga att få utlopp för sitt engagemang inom en idrott, istället för inom en organisation där unga själva skapar ramar och innehåll. Skillnaderna mellan stödet till barn- och ungdomsorganisationerna och idrottsorganisationernas barn- och ungdomsverksamhet är stor. Läs rapporten här (pdf) >>

 

Tid för global förändring (2013)

Under våren 2013 bedrev LSU ett omfattande arbete kring post 2015-agendan för att öka engagemanget för och kunskapen om hållbar utveckling bland unga människor, samt stärka ungas påverkan på den globala hållbarhetsagendan. Genom ett antal konferensen, seminarier och träffar skapade vi en bild av hur unga människor ser på hållbar utveckling och vilka frågor de prioriterar i post 2015-agendan. Arbetet har bedrivits med stöd från Sida och utmynnade i rapporten ”Tid för global förändring”. Läs rapporten här (pdf)>>

 

Makt, välfärd och självständighet – LSU:s förslag till en ny ungdomspolitik (2013)

Hösten 2013 lades en nya ungdomspolitisk proposition fram för Riksdagen. Under hösten 2012 tog LSU tillsammans med våra medlemsorganisationer fram ett förslag på vad ungdomspolitiken bör innehålla utifrån de utmaningar vi ser idag och framåt, samt förslag på hur dessa utmaningar kan mötas. Läs förslaget här (pdf)>> Läs mer om arbetet med propositionen här på vår hemsida>>

I mars 2014 presenterade regeringen en ny ungdomspolitik genom propositionen Med fokus på unga(2013/14:191). Propositionen antogs i sin helhet av riksdagen i juni. Arbetet med att ta fram den nya politiken har pågått sedan 2012 och LSU har varit med i hela processen.

 

Med vilket syfte? – en kartläggning av lokalt stöd till ungas organisering (2012)

LSU arbetar för att villkoren för ungdomsorganisationer ska vara goda, att ekonomiskt och annat stöd ska vara långsiktigt och inte inkräkta på organisationernas självständighet. Hösten 2011 inledde LSU arbete med projektet Villkor lokalt. Projektet syftar till att stärka villkoren för ungas organisering på lokal nivå.

Resultatet av studien presenteras i rapporten ”med vilket syfte? – En kartläggning av lokalt stöd till ungas organisering”. Rapporten visar bland annat att färre än hälften av kommunerna har ett syfte med att stödja ungdomsorganisationer, och bara 14 % av kommunerna inkluderar dem i beslut som rör unga. Läs mer om projektet här >> Läs rapporten här >>

 

Ungdomsperspektiv i utvecklingssamarbete – dags att göra policy till praktik (2011)

LSU:s granskning visar att unga och ungdomar i större utsträckning än tidigare finns nämnda som viktiga aktörer i policys för svensk utvecklings- och biståndspolitik. Samtidigt har satsningar på unga lagts ner, till exempel Sidas ungdomssatsning Zenit och LSU:s och Forum Syds projekt Ungdomsfonden. Hur länge ska tankar om ett ungdomsperspektiv fastna som en tandlös papperstiger i en djungel av välmenande policys? LSU ger i rapporten konkreta förslag på hur ungdomsperspektivet ska gå från policy till praktik.

Ett ungdomsperspektiv handlar om att ge unga människor förutsättningar att vara aktörer för förändring. Ungas rättighet och ansvar att bidra med sin fulla potential, kreativitet och kraft här och nu. Läs mer (pdf) >>

 

Bortom skandalerna – LSU:s medlemsorganisationer i media 1998-2010 (2010)

Ungdomsorganisationer i media är en positiv kraft. Bilden av ungdomsorganisationer är en bild av glädje och lek, som visar upp en mötesplats för unga engagerade människor. Vissa organisationer syns ofta, andra sällan, vissa inte alls. Däremot tyder ingenting på att organisationerna konkurrerar om utrymmet – eller för den delen att bilden av ungdomsorganisationer präglas av bidragsfusk och skandaler. Läs mer (pdf) >>

 

”När Anna blev Anita” – om ungas avhopp i politiken (2009)

Unga i folkvalda församlingar lämnar politiken i förtid, och ersätts då av någon betydligt äldre. I LSU:s rapport pekar vi på anledningar på detta och vilka konsekvenser det får för den förda politiken. Läs mer (pdf)>>

 

Den bortglömda diskrimineringen (2009)

Människor diskrimineras idag i Sverige på grund av ålder. Vilket födelseår som står i passet kan i själva verket ha större betydelse än vad vi uträttat under de åren som har förflutit sedan dess. Läs mer (pdf) >>

 

32 förslag för ett bättre statsbidrag (2008)

LSU har tillsammans med 17 medlemsorganisationer genomfört en skuggutredning av regeringens utredning av statsbidraget till ungdomsorganisationer. Nu publicerar LSU sin rapport från det arbetet: ”Det handlar om engagemang”. Läs mer (pdf) >>

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes