Röstresan genom EU

Det ungdomspolitiska samarbetet i EU ska genomföras i dialog med unga och ungdomsorganisationer, detta görs genom den så kallade Röstresan genom EU. LSU leder arbetet med att förankra arbetet hos unga och ungdomsorganisationer här i Sverige.

 

Välkommen till Röstresan genom EU!

Det ungdomspolitiska samarbetet i EU ska genomföras i dialog med unga och ungdomsorganisationer enligt en övergripande fastslagen process. I Sverige har dialogprocessen fått namnet ”Röstresan genom EU” och LSU bär det övergripande ansvaret. Den pågående Röstresan genom EU är den femte i ordningen och har temat ”Enabling all young people to engage in a diverse, connected and inclusive Europe – Ready for life, ready for society”. Den sträcker sig från januari 2016 till juni 2017. Ytterst ansvariga för Röstresans genomförande är två särskilt rekryterade EU-representanter. EU-representanterna för 2016/2017 års Röstresa genom EU är Alice Bergholtz och Dana Pourkomeylian. Röstresan genom EU är en del av LSU:s plattform ”Makten är Din” som drivs för att långsiktigt öka unga svenskars engagemang för EU-politik.

 

Du kan följa Röstresan på den här sidan och på www.facebook.com/maktenardin!

 

Vad är Röstresan genom EU?

I alla EU:s medlemsländer har ungdomar rätt att komma till tals i frågor som rör dem. För att samla in och tillvarata vad EU:s unga tycker har en process skapats som alla EU-länder måste följa. I Sverige är det LSU som ansvarar för processen som fått namnet ”Röstresan genom EU”. Röstresan sträcker sig över tre terminer, och den nuvarande Röstresan är den femte i ordningen. I varje land finns det särskilt utvalda EU-representanter som ansvarar för Röstresans genomförande. EU-representanterna ansvarar för att samla in vad det egna landets unga tycker. Utifrån de nationella underlagen förhandlar EU-representanterna fram det som slutligen blir den gemensamma politiska linjen för EU:s unga. Via EU:s 28 ungdomsministrar ska Röstresans politiska resultat sedan implementeras i medlemsländernas nationella, regionala och lokala ungdomspolitik.

 

Makten är ännu mera din via Röstresan genom EU

Röstresan genom EU är en del av LSU:s långsiktiga plattform Makten är Din som tagits fram för att öka unga svenskars engagemang för EU-politik. Inför EU-valet 2014 handlade Makten är Din främst om att öka medvetenheten om EU:s politiska betydelse, för att därigenom få fler unga att rösta i valet. Röstresan genom EU är LSU:s ramverk för att utveckla ungas politiska medvetenhet till åsikter och konkreta förslag inom givna sakpolitiska ramar till stöd för EU:s demokratiska förankring och politiska utveckling. Röstresan genom EU är därmed en viktig del i arbetet med att öka ungas engagemang inför kommande EU-val.

 

Hur går röstresan genom EU till?

Röstresan är indelad i tre faser, där varje fas sträcker sig över en termin. En gång under varje fas träffas alla EU-representanterna på en stor ungdomskonferens där de förhandlar fram en gemensam politisk linje. EU-representanterna är länken mellan medlemslandet och EU. För att få en tydlig uppfattning om vad som är viktigt för det egna landets unga och ungdomsorganisationer så för EU-representanterna en löpande dialog med dem. På Röstresans andra ungdomskonferens är det extra viktigt att åsikterna från så många av EU:s unga som möjligt representeras. En av EU-representanternas allra viktigaste uppgifter är därför att inför Röstresans andra ungdomskonferens samla in åsikter från det egna landets unga på ett omfattande och brett vis.

På den första ungdomskonferensen prioriterar och definierar mötesdeltagarna vilka frågor som den kommande Röstresan ska fokusera på. På den andra ungdomskonferensen samlas man kring en gemensam linje representativ för vad EU:s unga tycker i de prioriterade frågorna. På den tredje ungdomskonferensen enas man kring ett antal förslag på konkreta politiska åtgärder.

Det sista steget på Röstresan är när EU:s 28 ungdomsministrarna tar del av Röstresans ungdomspolitiska förslag. Utifrån det tar ungdomsministrarna fram ett den ungdomspolitik – fastslagen i en rådslutsats – som ska gälla för samtliga nationella politiska system i EU:s 28 medlemsländer.

 

2016/2017 års Röstresa

Den nuvarande Röstresan genom EU är den femte i ordningen och påbörjades i januari 2016 och avslutas i juni 2017. Temat som valts för 2016/2017 års Röstresa genom EU är ”Enabling all young people to engage in a diverse, connected and inclusive Europe – Ready for life, ready for society”. EU:s ordförandeland utgör också värdland för Röstresan genom EU. Den första ungdomskonferensen hålls därför i Nederländerna, den andra under hösten 2016 i Slovakien och den tredje och avslutande ungdomskonferensen hålls under våren 2017 på Malta.

 

Hur kan jag få min röst hörd i Röstresan?

Din röst behövs för att Sveriges bidrag till EU:s ungdomspolitik ska bli så bra som möjligt. Du kan lämna din åsikt eller ditt förslag på en mängd olika sätt. Runt om i Sverige finns 20 stycken utsedda lokala ambassadörer med ansvar för att samla in just ditt förslag på hur ungdomspolitiken borde utvecklas.

 

Håll utkik här och på facebook.com/maktenardin för att se hur du bäst deltar. Frågor? Kontakta oss gärna!

 

Din organisation kan delta!

LSU arbetar för att svenska ungdomsorganisationer ska ha kunskap om det ungdomspolitiska samarbetet i EU och för att våra medlemsorganisationer ska kunna delta i dialogen på EU-nivå. Det gör vi genom att leda en nationell arbetsgrupp för att koppla dialogen med ungdomsorgansiationer i EU till Sverige. I arbetsgruppen ingår LSU, LSU:s EU-representanter, Utbildningsdepartementet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Sveriges ungdomsråd. En stor del an insamlingen görs genom kontakt med ungdomsorganisationer. Vi vill gärna träffa just din organisation – hör gärna av er till oss!

 

Röstresan 2014/2015

I december 2015 avslutades den förra omgången av Röstresan som gick under temat ”youth empowerment”. De tidigare EU-representanterna, Rosaline Marbinah och Per Markus Risman, valde att översätta det till Ungas makt över sina egna liv! Resultatet av deras arbete blev politiska rekommendationer som de tog fram tillsammans med andra ungdomsrepresentanter från hela EU, en guide till hur dessa förslag kan bli verklighet och politiska förslag tagna av EU:s ministerråd. Du hittar rekommendationerna från ungdomskonferensen, guiden för att implementera förslagen och ministerrådets beslut nedan (i PDF-format, på engelska).

Under sin tid som EU-representanter tog de fram en rapport, ”Sverigerapporten”, som sammanfattar resultatet av den insamling av åsikter de gjorde, både direkt från unga och genom möten med representanter för ungdomsorganisationer. Rapporten låg till grund för det fortsatta politiska arbetet under den förra röstresan och behandlar frågor om ungas makt över sina egna liv, ungas politiska deltagande och ungas engagemang. Läs rapporten i sin helhet i word-format här >> eller i pdf-format här>>.

 

Kontakt

Maja Stojanovska
maja.stojanovska@lsu.se
0703-19 09 56

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2017 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes