LSU | Röstresan genom EU

Röstresan genom EU

Det ungdomspolitiska samarbetet i EU ska genomföras i dialog med unga och ungdomsorganisationer, detta görs genom den så kallade Röstresan genom EU. LSU leder arbetet med att förankra arbetet hos unga och ungdomsorganisationer här i Sverige.

 

Välkommen till Röstresan genom EU!

Det ungdomspolitiska samarbetet i EU ska genomföras i dialog med unga och ungdomsorganisationer enligt en övergripande fastslagen process. I Sverige har dialogprocessen fått namnet ”Röstresan genom EU” och LSU bär det övergripande ansvaret. Den pågående Röstresan genom EU är den femte i ordningen och har temat ”Youth in Europe – What’s Next?” som ska handla mest om den kommande EU ungdomsstrategin. Den sträcker sig från juli 2017 till december 2018. Ytterst ansvariga för Röstresans genomförande är två särskilt rekryterade EU-representanter. EU-representanterna för 2017/2018 års Röstresa genom EU är Jakob Amner och Louise Grabo. Röstresan genom EU är en del av LSU:s plattform ”Makten är Din” som drivs för att långsiktigt öka unga svenskars engagemang för EU-politik.

 

Du kan följa Röstresan på den här sidan och på www.facebook.com/maktenardin!

 

Vad är Röstresan genom EU?

I alla EU:s medlemsländer har ungdomar rätt att komma till tals i frågor som rör dem. För att samla in och tillvarata vad EU:s unga tycker har en process skapats som alla EU-länder måste följa. I Sverige är det LSU som ansvarar för processen som fått namnet ”Röstresan genom EU”. Röstresan sträcker sig över tre terminer, och den nuvarande Röstresan är den femte i ordningen. I varje land finns det särskilt utvalda EU-representanter som ansvarar för Röstresans genomförande. EU-representanterna ansvarar för att samla in vad det egna landets unga tycker. Utifrån de nationella underlagen förhandlar EU-representanterna fram det som slutligen blir den gemensamma politiska linjen för EU:s unga. Via EU:s 28 ungdomsministrar ska Röstresans politiska resultat sedan implementeras i medlemsländernas nationella, regionala och lokala ungdomspolitik.

 

Makten är ännu mera din via Röstresan genom EU

Röstresan genom EU är en del av LSU:s långsiktiga plattform Makten är Din som tagits fram för att öka unga svenskars engagemang för EU-politik. Inför EU-valet 2014 handlade Makten är Din främst om att öka medvetenheten om EU:s politiska betydelse, för att därigenom få fler unga att rösta i valet. Röstresan genom EU är LSU:s ramverk för att utveckla ungas politiska medvetenhet till åsikter och konkreta förslag inom givna sakpolitiska ramar till stöd för EU:s demokratiska förankring och politiska utveckling. Röstresan genom EU är därmed en viktig del i arbetet med att öka ungas engagemang inför kommande EU-val 2019.

 

Hur går röstresan genom EU till?

Röstresan är indelad i tre faser, där varje fas sträcker sig över en termin. En gång under varje fas träffas alla EU-representanterna på en stor ungdomskonferens där de förhandlar fram en gemensam politisk linje. EU-representanterna är länken mellan medlemslandet och EU. För att få en tydlig uppfattning om vad som är viktigt för det egna landets unga och ungdomsorganisationer så för EU-representanterna en löpande dialog med dem. På Röstresans andra ungdomskonferens är det extra viktigt att åsikterna från så många av EU:s unga som möjligt representeras. En av EU-representanternas allra viktigaste uppgifter är därför att inför Röstresans andra ungdomskonferens samla in åsikter från det egna landets unga på ett omfattande och brett vis.

På den första ungdomskonferensen prioriterar och definierar mötesdeltagarna vilka frågor som den kommande Röstresan ska fokusera på. På den andra ungdomskonferensen samlas man kring en gemensam linje representativ för vad EU:s unga tycker i de prioriterade frågorna. På den tredje ungdomskonferensen enas man kring ett antal förslag på konkreta politiska åtgärder.

Det sista steget på Röstresan är när EU:s 28 ungdomsministrarna tar del av Röstresans ungdomspolitiska förslag. Utifrån det tar ungdomsministrarna fram ett den ungdomspolitik – fastslagen i en rådslutsats – som ska gälla för samtliga nationella politiska system i EU:s 28 medlemsländer.

 

2017/2018 års Röstresa

Den nuvarande Röstresan genom EU är den sjätte i ordningen och påbörjades i juli 2017 och avslutas i december 2018. Temat som valts för 2017/2018 års Röstresa genom EU är ”Youth in Europe – What’s Next?”. EU:s ordförandeland utgör också värdland för Röstresan genom EU. Den första ungdomskonferensen hålls därför i Estland, den andra under våren 2018 i Bulgarien och den tredje och avslutande ungdomskonferensen hålls under hösten 2018 i Österrike.

 

Hur kan jag få min röst hörd i Röstresan?

Din röst behövs för att Sveriges bidrag till EU:s ungdomspolitik ska bli så bra som möjligt. Du kan lämna din åsikt eller ditt förslag på en mängd olika sätt. Runt om i Sverige finns 20 stycken utsedda lokala ambassadörer med ansvar för att samla in just ditt förslag på hur ungdomspolitiken borde utvecklas, men du får gärna kontakta våra ungdomsrepresentanter Jakob eller Lousie som samlar gärna era inspel.

 

Håll utkik här och på facebook.com/maktenardin för att se hur du bäst deltar. Frågor? Kontakta oss gärna!

 

Din organisation kan delta!

LSU arbetar för att svenska ungdomsorganisationer ska ha kunskap om det ungdomspolitiska samarbetet i EU och för att våra medlemsorganisationer ska kunna delta i dialogen på EU-nivå. Det gör vi genom att leda en nationell arbetsgrupp för att koppla dialogen med ungdomsorgansiationer i EU till Sverige. I arbetsgruppen ingår LSU, LSU:s EU-representanter, Utbildningsdepartementet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Sveriges ungdomsråd. En stor del an insamlingen görs genom kontakt med ungdomsorganisationer. Vi vill gärna träffa just din organisation – hör gärna av er till oss!

 

Röstresan 2016/2017

I juni 2017 avslutades den femte omgången av Röstresan som gick under temat ”Enabling all young people to engage in a diverse, connected and inclusive Europe. Ready for life, ready for society!”. De tidigare EU-representanterna, Alice Bergholtz och Dana Pourkomeylian, tog fram en rapport, ”För frihet – senare i livet”, som sammanfattar resultatet av den insamling av åsikter de gjorde, både direkt från unga och genom möten med representanter för ungdomsorganisationer. Resultatet av det hela arbetet blev politiska rekommendationer som de tog fram tillsammans med andra ungdomsrepresentanter från hela EU och politiska förslag tagna av EU:s ministerråd. Du hittar rekommendationerna från ungdomskonferensen (i PDF-format, på engelska) och rapporten ”För frihet – senare i livet”.

 

Kontakt

Maja Stojanovska
maja.stojanovska@lsu.se
070 271 40 99

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes