LSU | Statsbidrag till ungdomsorganisationer

Statsbidrag till ungdomsorganisationer

I början av februari 2011 beslutade regeringen om ett nytt system för bidrag till ungdomsorganisationer. Den nya förordningen träder i kraft i mars och de första pengarna som betalas ut enligt den kommer 2013. Förordningen utgör de grundläggande regler som påverkar bidragen och avgör på många sätt vilka ekonomiska förutsättningar som finns för ungdomsorganisationer i Sverige

 

LSU har tillsammans med våra medlemsorganisationer arbetat under lång tid med att påverka det nya bidragssystemet. Genom bland annat en egen utredning med 17 medlemsorganisationer har vi varit delaktiga genom hela processen att ta fram det nya systemet.

Här har vi sammanfattat det nya systemet i 10 punkter, utifrån våra erfarenheter och tolkningar. Observera att det fortfarande finns olika sätt att tolka vissa skrivningar, vilket gör att innehållet i den här listan kan komma att ändras när Ungdomsstyrelsen har sammanställt sina föreskrifter.

 

Uppdaterad 110223.

1. Nytt syfte

Bidragets syfte är att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Det är ett klart förtydligande av den tidigare komplicerade målstyrningen.

2. Få, enkla nivåer

Bidrag kommer i framtiden att ges till ungdomsorganisationer med minst 1000 medlemmar och föreningar i minst fem län. Bidragets storlek utgörs av ett fast grundbelopp samt ett rörligt belopp som grundas på antalet medlemmar. För organisationer som företräder nationella minoriteter och personer med funktionsnedsättning krävs 200 medlemmar och mindre geografisk spridning.

3. Unga är 6-25 år

En bidragsgrundande medlem är mellan 6-25 år. Det  är en ökning jämfört med nuvarande 7-25 år.

4. 60 procent ska vara unga

För att en organisation ska få bidrag krävs att 60 procent är mellan 6-25 år. I den nya förordningen ställs numera även krav på att 60 procent av medlemmarna i varje medlemsförening ska vara 6-25 för att vara bidragsgrundande, vilket är en förändring jämfört med tidigare. Det innebär därmed att medlemmarna i föreningen inte räknas till det totala antalet i riksorganisationen om medlemsföreningen inte uppfyller kravet på 60 procent.

5. Tre typer av bidrag

Från att ha varit långt fler, finns det i framtiden bara tre typer av bidrag att söka. Det vanliga organisationsbidraget, ett organisationsbidrag för lokal verksamhet samt ett projektbidrag. För att få bidrag för lokal verksamhet kommer det krävas att man redovisar principer hur det ska komma lokal verksamhet till del, inte på detaljnivå i verksamheten. Projektbidraget kommer även i fortsättningen att kunna sökas av alla som jobbar med att stödja ungas självstända organisering på lokal nivå, inte nödvändigtvis ungdomsorganisationer.

6. Viss möjlighet till dispens

Även organisationer som inte uppfyller samtliga krav kan få dispens i upp till tre år, i vissa fall längre. Det återstår dock att de vad det innebär i praktiken.

7. En medlem är inte en person

För att räknas som medlem krävs att man är medlem i en eller flera föreningar där 60 procent är mellan 6-25 år. En medlem kan alltså räknas flera gånger om hon eller han är aktiv i flera föreningar. OBS! Skrivningen kan tolkas som att en person bara räknas en gång per riksorganisation, men allt tyder på att så inte är fallet.

8. En förening räknas bara för en organisation

En förening kommer i framtiden bara vara bidragsgrundande för en riksorganisation.

9. 2011 års medlemmar räknas

När bidraget för första gången delas ut enligt den nya förordningen kommer det att vara grundat i medlemsantalet 31 december 2011. Eventuella krav på annan organisationsform och olika kontrollfunktioner kommer alltså att behöva tillgodoses i år.

10. ”Ej tillfällig karaktär”

I den nya förordningen definieras en bidragsgrundande medlemsförening bland annat som ”inte endast bedriver verksamhet av tillfällig karaktär”. Enligt Ungdomsstyrelsen innebär detta inte någon kontroll av vilken verksamhet som faktiskt sker, utan skrivningen finns där för att kunna reglera organisationer som har en mycket stor andel föreningar som läggs ner och startas varje år.

LSU kommer under våren följa upp konsekvenserna och och resultaten av den nya förordningen, tillsammans med med våra medlemsorganisationer. Förordningen ska nu tolkas av Ungdomsstyrelsen och mynna ut i föreskrifter och råd för bidragen – en process som LSU kommer att följa noga.

 

Kontakt

Mirjam Olsson
mirjam.olsson(a)lsu.se
0734-60 24 35

 

Läs och ladda ner den nya förordningen >>

Ladda ned LSU:s skuggutredning ”Det handlar om engagemang” (PDF) >>

Läs regeringens utredning ”Fritid på egna villkor” >>

Läs LSU:s remissvar på regeringens utredning här >>

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes