LSU | Styrdokument

Styrdokument

Som grund för LSU:s verksamhet ligger ett antal styrdokument. Samtliga dokument finns här att ladda ner i PDF-format och Word-format.

 

Stadgar

LSU:s stadgar är grunderna för LSU:s verksamhet. Stadgarna reglerar bland annat vilka som kan vara medlemmar i LSU, hur styrelsen är sammansatt och hur LSU:s årsmöte Representantskapet genomförs.

Ladda ner LSU:s stadgar (pdf) här>>

Ladda ner LSU:s stadgar (worddokument) här>>

Ladda ner pdf (engelska) >>

Ladda ned worddokument (engelska) >>

 

Idéprogram

Vilka politiska frågor som LSU driver fastställs av årsmötet LSU:s idéprogram. Programmet fastslogs på årsmötet i november 2014.

Ladda ned pdf >>

Ladda ned worddokument >>

 

Arbets- och delegationsordning

Syftar till att tydliggöra hur vi har valt att arbeta i LSU.

Ladda ned pdf >>

Ladda ned worddokument >>

 

Verksamhetsplan 2016-2017

Verksamhetsplanen är det direktiv som medlemsorganisationerna ger LSU årligen för verksamhet och budget. Den tar sin utgångspunkt i en långsiktig strategi och jobbas fram av LSU med utgångspunkt i insamlad kunskap om medlemsorganisationernas behov, förväntningar och utmaningar.

Ladda ner pdf >>

Ladda ned worddokument >>

 

Strategi 2014 och framåt

Tillsammans med medlemsorganisationerna har styrelsen tagit fram en strategi för LSU:s arbete från och med 2014. Strategin är ett verktyg för att driva organisationen långsiktigt, öppet och målinriktat. Strategin fastslogs under årsmötet i november 2013.

Ladda ner pdf >>

Ladda ned worddokument >>

 

LSU policy för inkludering och tillgänghet

Denna skall ses som en vägledning och ett verktyg vad gäller LSU som arbetsplats och för aktiviteter och verksamheter i LSU:s regi. Policyn har utarbetats utifrån LSU:s och LSU:s medlemsorganisationers kunskap och kompetens kring inkludering och tillgänglighet.

Ladda ner pdf >>

Ladda ned worddokument >>

 

LSU policy för ekologisk hållbarhet

LSU ska vara ett föredöme i arbetet med hållbar utveckling och varje medarbetare och förtroendevald inom organisationen har ansvar för att ha dessa perspektiv med sig i vardagen.

Ladda ner pdf >>

Ladda ned worddokument >>

 

LSU policy för alkohol och droger

Dessa riktlinjer är framtagna med utgångspunkt i den alkoholpolicy som årsmötet fastställt. De klargör hur alkoholpolicyn i LSU tillämpas och vilket ansvar som gäller inom LSU.

Ladda ner pdf >>

Ladda ned worddokument >>

 

Positionspapper

Vår samtid är postkolonial. Detta positionspapper är till för att peka ut en riktning för LSU och för att ge förtroendevalda och anställda inom LSU en grund att stå på när det gäller att diskutera och hantera frågor kopplade till postkolonialism.

Ladda ner pdf >>

Ladda ned Worddokument >>

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes