LSU | Ungdomspolitik i EU

Ungdomspolitik i EU

 

För LSU är det en självklarhet att unga och ungdomsorganisationer ska vara delaktiga och ses som en resurs i utformning, implementering och uppföljning av politik på alla nivåer. Det gäller i Sverige såväl som i EU. EU:s medlemsländer samarbetar gällande ungdomspolitik och hösten 2009 enades man om nya mål och arbetssätt för det arbetet i en strategi som gäller 2010-2018.

 

De två övergripande målen för samarbetet är:
1) att skapa fler och jämlika möjligheter för alla unga inom arbete och utbildning, samt
2) att främja aktivt medborgarskap, social delaktighet och solidaritet bland alla unga.

 

För att arbeta mot de övergripande målen har man identifierat 8 målområden med föreslagna initiativ på åtgärder under varje målområde. Målområdena är: Utbildning, sysselsättning och entreprenörskap, hälsa och välmående, deltagande, ideellt engagemang och frivilligarbete, social delaktighet, unga och världen, kreativitet och kultur. Insatser och arbete inom samarbetet kan handla om stöd till ungdomsorganisationer och ungdomsverksamhet, att erkänna och stötta informellt lärande, att minska tidiga avhopp från skolan och underlätta ungas övergång från utbildning till arbete och att unga ska vara delaktiga och ha inflytande på alla nivåer i demokratin.

 

Röstresan genom EU – dialog med unga och ungdomsorganisationer

Detta samarbete ska genomföras tillsammans med unga och ungdomsorganisationer på EU -nivå, i den så kallade Röstresan genom EU. LSU leder arbetet för att förankra dialogen med unga och ungdomsorganisationer här i Sverige, bland annat genom att utse EU-representanter från LSU:s medlemsorganisationer.

Läs mer om Röstresan genom EU här >>

 

Unga i Europa2020-strategin

EU:s stats- och regeringschefer har beslutat om fem övergripande mål för Europa 2020 strategin, EU:s strategi för smart, hållbar tillväxt för alla. Inom Europa 2020 strategin har kommissionen lanserat ett meddelande som om ett flaggskeppsinitiativ som kallas ”Youth on the move” för att stärka unga inom arbete och arbetsmarknad och främja mobilitet. ”Youth on the move” bidrar med ett viktigt ungdomsfokus inom arbetet för att uppnå målen inom Europa 2020 strategin.

Mer information om ”Youth on the move” inom Europa 2020-strategin >>

Europa 2020 är EU:s efterföljare till Lissabonstrategin. Tillsammans med European youth Forum har LSU, främst under det svenska ordförandeskapet i EU, pekat på vikten av att behålla ett tvärsektoriellt ungdomsperspektiv i det arbetet. Läs mer om Europa 2020 på kommissionens webbplats >>

 

Ungdomspolitikens utveckling i EU

Ungdomspolitiken i EU är inget lagstiftningsområde, utan man arbetar enligt OMC metoden (Open Method of Coordination). Detta innebär att medlemsstaterna frivilligt sätter upp gemensamma mål och förslag på initiativ, som varje medlemsstat ansvarar för att arbeta med. Medlemsstaterna utbyter erfarenheter och kunskap med varandra och medlemstaterna och kommissionen utvärderar regelbundet arbetet med de gemensamma målen. EU-ländernas ungdomsministrar träffas personligen eller genom tjänstemän tre gånger om året inom ramen av Europeiska rådet. Ordförandelandet sätter dagordningen för mötet och det antas en resolution som sätter riktlinjen framåt. Ett diskussionsunderlag för dessa möten brukar cirkulera några månader innan mötet går av stapeln.

OMC på ungdomsområdet har funnits sedan 2001 då det kom en vitbok, ”Nya insatser för Europas Ungdom”, som styrde målen för det ungdomspolitiska samarbetet i EU. Utifrån den sattes det upp fyra ungdomspolitiska mål, som alla länder ska arbeta med: 1) ungdomars delaktighet, 2) information till ungdomar, 3) volontärtjänst för ungdomar, 4) bättre kunskaper om ungas situation.

Dessutom har man arbetet med den europeiska ungdomspakten, som antogs 2005 av Europeiska rådet (EU:s stats- och regeringschefer). Sverige var tillsammans med Spanien, Tyskland och Frankrike initiativtagare till detta. Ungdomspakten är framtagen med bakgrund av behovet att möta den demografiska utvecklingen i Europa med en åldrande befolkning, utmaningarna i ett kunskapssamhälle, behovet av att verka för en hållbar tillväxt och vikten av att se ungdomar som en viktig resurs i detta arbete. Den europeiska ungdomspakten innebär att EU-länderna har enats om att lägga större fokus på unga och att ta tillvara unga som en resurs i arbetet med Lissabonstrategin. Ungdomspakten handlar om ungas möjligheter till arbete, studier och kombinationen av yrkes- och familjeliv.

 

Kontakt

Maja Stojanovska
maja.stojanovska@lsu.se
0703-19 09 56

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes