LSU | Ungdomspolitik

Ungdomspolitik

____________________________________________________________

Läs vad LSU tycker om propositionen Med fokus på unga som pdf här >> och word här >>

___________________________________________________________

 

Den svenska ungdomspolitiken är sektorsövergripande, vilket innebär att den berör samtliga politikområden och departement. Politikens inriktning slås fast och samordnas av utbildningsdepartementet. Aida Hadžialić (S) är ansvarig minister för ungdomspolitiken. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (Ungdomsstyrelsen före 1 mars 2014) har huvudansvaret för genomförandet av ungdomspolitiken. 

 

I mars 2014 presenterade regeringen en ny ungdomspolitik genom propositionen Med fokus på unga (2013/14:191). Propositionen antogs i sin helhet av riksdagen i juni. Arbetet med att ta fram den nya politiken har pågått sedan 2012 och LSU har varit med i hela processen.

 

Den tidigare politiken byggde på propositionen 2004/05:2 Makt att bestämma – rätt till välfärd och Regeringens skrivelse 2009/10:53.

 

Propositionen Med Fokus på unga i korthet

Propositionen kan sägas innehålla tre delar. Ett ungdomspolitiskt ramverk, med mål, struktur för genomförande och uppföljning; ett handlingsprogram för 2014-2017; samt en skärpning av det kommunala informationsansvaret till ett kommunalt aktivitetsansvar för unga upp till 20 år.

 

Ungdomspolitiskt ramverk

Den nya ungdomspolitiken har följande mål:

Alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen

 

Vidare fastslås att alla statliga beslut och insatser som rör ungdomar bör ha ett ungdomsperspektiv. Politiken ska fortsatt vara sektorsövergripande, men också omfatta vissa frågor inriktade specifikt mot gruppen ungdomar, som flickors och pojkars, unga kvinnors och unga mäns inflytande och delaktighet, organisering och fritidsverksamhet samt sexuella och reproduktiva rättighet. Det ungdomspolitiska rådet får också en mer strategisk roll.

 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor kommer fortsatt att ha ansvaret för uppföljningen av ungdomspolitiken. Uppföljningen kommer precis som tidigare ske genom indikatorer som följs upp årligen samt årliga tematiska analyser och värderingsstudier med längre mellanrum. Antalet indikatorer ska minska och de kommer endast att analyseras djupare vart tredje år.

 

Myndigheten, som har huvudansvaret för genomförandet av ungdomspolitiken, får också ett förtydligat ansvar för den lokala ungdomspolitiken och ett antal uppdrag genom handlingsprogrammet. Myndighetens instruktioner kommer också att förnyas.

 

Ungdomspolitiskt handlingsprogram 2014-2017

Handlingsprogrammet föreslår satsningar när det gäller ungdomars inflytande, ungdomars egen försörjning och ungdomars psykiska hälsa, samt ett par satsningar för genomförandet av politiken. Regeringen har avsatt 10 miljoner kr per år för genomförande av handlingsprogrammet. Vissa insatser är samfinansierade från andra håll vilket gör den samlade budgeten för dessa insatser är något större. Handlingsprogrammet innehåller bland annat:

 

Ungdomars inflytande:

 • Insatser för att öka civilsamhällets tillträde till skolan
 • Satsningar på skolval
 • En utredning av ungas inflytande
 • Stöd till organisationer inom det civila samhället som stärker ungas demokratiska värderingar

Ungdomars egen försörjning:

 • Vidare utveckling av insatser för unga som varken arbetar eller studerar
 • Ungdomar inkluderas som målgrupp i folkbildningspolitiken
 • Uppföljning av etableringsprocessen för ungdomar utanför gymnasieutbildning

Ungdomars psykiska hälsa:

 • Kartläggning av ungdomars upplevda psykiska ohälsa
 • Jämställdhetssatsning med fokus på unga kvinnors och mäns psykiska hälsa och välbefinnande
 • Insatser för att förebygga sexuell exploatering av barn och ungdomar

Övriga insatser för att genomföra ungdomspolitiken:

 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska utveckla en strategi för hur ett ungdomsperspektiv ska integreras i relevanta myndigheter
 • En strategi ska utvecklas för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors insatser för att stärka den kommunala ungdomspolitiken.
 • Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor ska stärka ungas och ungdomsorganisationers perspektiv i uppföljningen av ungdomspolitiken.

 

Kommunernas aktivitetsansvar

Kommunernas ansvar för ungdomar under 20 år som inte går i gymnasieskolan förtydligas. Kommunerna ska hålla sig informerade om vilka ungdomar i kommunen som går i gymnasieskolan, och om hur de ungdomar som har fullgjort sin skolplikt, men som inte fyllt 20 år, är sysselsatta. De har också ett ansvar att erbjuda berörda ungdomar lämpliga individuella åtgärder. Åtgärderna ska i första hand syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Ansvaret utvecklas på så vis från ett informationsansvar till ett aktivitetsansvar.  

 

Läs mer

 • Propositionen Med fokus på unga här >>
 • Remisspromemorian En ny ungdomspolitik här >>
 • LSU: åsikter om Med fokus på unga som pdf här >> och word här >>
 • I början av arbete med propositionen Med fokus på unga gjorde LSU ett inspel tillsammans med våra medlemsorganisationer. Läs det här >>

 

Kontakt

Mirjam Olsson

mirjam.olsson(a)lsu.se

0734-60 24 35

Nyhetsbrev

Veckans nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrevet:

© 2018 LSU. Powered by WordPress.

Daily Edition Theme by WooThemes - Premium WordPress Themes