1. Home
  2. Nyhet
  3. Blogginlägg från Agenda 2030-seminarier i Berlin

Den 2–3 juni deltog jag, Katja, på två seminarier om Agenda 2030 i Berlin – ett om mål 11: hållbara städer och samhällen & ett om mål 14: hav och marina resurser.

Bakgrund till eventet:

De nordiska ländernas ambassader, som är samlokaliserade i Berlin, bjöd in till seminarium om Agenda 2030 och de Globala målen, i sitt gemensamma Felleshus i Berlin. Båda seminarierna arrangerades inom ramen för tyska Utrikesdepartementets ramprogram om Agenda 2030 som under en vecka är dedikerad till de globala målen. Island ansvarade för att driva det samnordiska projektet i kraft av ordförande för det nordiska ministerrådet 2019. 

Vad diskuterades under eventet?

Globala målen, mål 11: hållbara städer och samhällen handlar om att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Panelen bestod av Helena Bjarnegård, Sveriges första ordinarie riksarkitekt, Jan Rydén, svensk konstnär och författare, Susanne Lottermoser, Tysklands interiörminister, Sebastian Bührig, forskare och författare, samt ungdomsrepresentanter från de nordiska länderna. Under panelsamtalet lyfte jag huvudsakligen följande sakfrågor:

  • Hur unga kan vara en naturlig del av stadsutvecklingsprocessen
  • Underskott på bostäder till överkomlig kostnad för unga
  • Tillgängliggöra hållbara transportsystem

Slutsatser som drogs från panelsamtalet om mål 11 var att växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt-, ekonomiskt-, och socialt hållbart sätt.

Mål 14: hav och marina resurser handlar om att bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling. Panelen bestod av framstående politiker och forskare från de nordiska länderna och Tyskland, samt ungdomsrepresentanter från de nordiska länderna. Från Sverige kom utöver Katja även Helen Ågren, Sveriges havsambassadör. Inom ramen för mål 14 lyfte jag huvudsakligen följande sakfrågor: 

  • Bristen på kvinnor inom tekniska utbildningar och arbetsplatser som kan bidra till innovativa lösningar för våra hav
  • Vikten att verka för en sammanhållen global havsförvaltning för havsområden utanför nationell jurisdiktion, i syfte att stärka världshaven.

Slutsatser som drogs från panelsamtalet om mål 14 var att hur vi hanterar våra hav är avgörande för mänskligheten som helhet och för att balansera effekterna av klimatförändringarna. Vi måste öka den vetenskapliga kunskapen och utveckla forskningskapaciteten med syftet att skydda våra hav och säkerställa hållbar användning av havsbaserade resurser och ekosystem. Vi har alltid behövt haven, nu behöver haven oss!

Långa diskussioner rundades av med plogging- vilket innebär att plocka skräp och jogga samtidigt! Alla välkomnades att plocka skräp och jogga i centrala Berlin, där deltagarna fick en soppåse och grepparm som redskap. Efter två timmars plogging hade alla deltagare fyllt sina påsar med skräp hittat i naturen: plastpåsar, fimpar, glas- och petflaskor etc. Saker som inte hör hemma i naturen och som skapar skada på kort såväl som lång sikt. Visionen med plogging handlar helt enkelt om att vända den nuvarande negativa trenden där folk slänger skräp i naturen – för ett mer långsiktigt hållbart samhälle. Plogga är en konkret, inkluderande och positiv lösning på problemet; genom att Plogga är det inte längre tabubelagt att plocka upp skräp som man ser i naturen.

Varför är det viktigt att civilsamhället och framförallt ungdomar är representerade i forum som detta?

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till Svenska Ambassaden i Berlin för inbjudan och att jag fick medverka i så viktiga panelsamtal. Ett ungdomsperspektiv är viktigt att inkluderas i arbetet med Agenda 2030 och andra politiska processer. Vi är dem som kommer att behöva leva med de beslut som fattas, eller inte fattas, idag. En meningsfull inkludering av unga är därför avgörande för att vi ska kunna nå de Globala målen i Agenda 2030 och skapa en bättre, mer hållbar värld!

Katja Holböll,
Sveriges FN-representantant för barn och unga generalförsamlingens tredje utskott

Katja Holböll

Sveriges ungdomsrepresentant till FN

Kategorier

Arkiv