Avslutade projekt

 

 

Stockholm +50

Inför och under Stockholm+50 processen såg LSU en möjlighet att fylla ett gap på nordisk-baltisk nivå. Det gällde å ena sidan möjlighet att ansvarsutkräva på Nordisk och Baltisk beslutsfattarnivå via det Nordiska Ministerrådet. Å andra sidan fanns möjlighet att meningsfullt inkludera unga och garantera inflytande under hela beslutsfattande processer (Stockholm+50) och inte bara under konferenser – från idé till implementering. Unga från flera av de nordiska-baltiska länderna har ett starkt engagemang inom klimat, miljö och hållbarhetsfrågor men mindre stark tilltro till beslutsfattare. Läs mer här!

Hat och hot

Hat och hot var ett projekt som uppmärksammade det växande problemet med hat och hot mot ungdomsrörelsen och engagerade unga. En undersökning som gjordes inom projektet visade att 46% av ungdomsrörelsens organisationer har utsatts och civilsamhällets demokratiska utrymme har krympt oroväckande mycket. Resultaten blev omskrivna och debatterade i flera medier. Läs mer om hat och hot!

HEL – Hållbart engagemang och ledarskap

Projektet Hållbart Engagemang och Ledarskap var ett treårigt projekt som startade våren 2017. Målet med projektet var att skapa förutsättningar för ett hållbart engagemang och ledarskap i ungdomsorganisationer och att minska risken för psykisk ohälsa, negativ stress och utbrändhet i det unga civilsamhället. Du kan ta del av metoder från projektet via LSU:s basar.

Vi brinner

Vi Brinner var ett projekt för att stärka ungdomsrörelsen i hållbart engagemang. Vi tror att problemen med stress är strukturella och att det behövs ett fundamentalt annorlunda arbetssätt i ungdomsrörelsen för att lösa problemen. Vi Brinner var det senaste projektet i ett mångårigt arbete där både Vi Brinner och HEL – Hållbart Engagemang och Ledarskap – varit delar av det. Du kan ta del av material från Vi Brinner på LSU:s basar!

Ung i utveckling

Ung i Utveckling (UIU) var ett informationsprojekt som syftade till att främja att öka intresset för och kunskapen om globala frågor hos unga engagerade, samt att bidra till ökat intresse för och kunskap om ett ungdomsperspektiv i den svenska och globala utvecklingspolitiken. Det gjordes genom seminarieverksamhet, materialproduktion, workshopar, nätverk och digital informationsspridning.

Vi klarar det

Vi klarar det var ett projekt om asylsökande och nyanländas organisering i ungdomsrörelsen. Projektet visade att civilsamhället ofta tagit ett ansvar för grundläggande behov, såsom utbildning och bostad, men att osäkerheten bland unga nyanlända blivit så stor att det arbetet försvårats.

Dubbla stödet

Dubbla stödet var ett projekt som startades 2015. Syftet med projektet var att driva frågan om ökat statligt stöd till svenska ungdomsorganistioner.