Demokratisk inkludering

Här kan du läsa om LSU:s arbete för att stötta ungas politiska och medborgerliga rättigheter

Vi vet att barn och ungas engagemang för hållbarhetsfrågor är stort och LSU arbetar för att stärka ungdomsrörelsen roll och inflytande i processer som relaterar till Agenda 2030, både nationellt och internationellt. I december år 2015 antog FNs medlemsstater en ny hållbarhetsagenda, Agenda 2030. Den nya globala hållbarhetsagendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som utgår ifrån tre dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. 

LSU arbetar med de globala hållberhetsmålen på flera olika sätt, utöver ungdomsrepresentanternas arbete, främst i FN:s högnivåforum för hållbar utveckling. LSU arbetar även med Agenda 2030 genom deltagande i nationella och internationella processer, samt nätverk som berör Agenda 2030. Under hösten 2016 släppte LSU rapporten “Ungas engagemang för en hållbar värld” 

LSU bedriver även informationsspridande och kapacitetsförstärkande verksamhet gentemot våra medlemsorganisationer och allmänheten genom seminarieverksamhet och digital informationsspridning. Verksamheten sker inom ramen för projektet Ung i Utveckling (UiU), som är ett Forum Syd finansierat informations-och kommunikationsprojekt. Inom ramen för UiU bedriver vi även workshopar på temat Agenda 2030, som syftar till att kapacitetsstarka våra medlemsorganisationers arbete med de globala målen. LSU samordnar även ett internationellt nätverk, där Agenda 2030 är ett återkommande tema.  

Unga asylsökande och nyanlända

En stor del av världens flyktingar är unga. 2017 var en tredjedel av alla asylsökande i Sverige under 18 år. 2015 sökte över 70 000 barn asyl i Sverige och hälften av dem var ensamkommande. Unga som kommer till Sverige har begränsade förutsättningar att ta tillvara på sina rättigheter. Ett sätt förbättra förutsättningar är att organisera sig i nystartade föreningar och nätverk eller i befintliga ungdomsorganisationer. 

Sedan 2016 driver LSU ett samordningsprojekt gentemot våra medlemmar för att stärka organisationer och ge unga nyanlända verktyg att organisera sig. Projektet avslutas under 2018, höstens aktiviteter släpps snart! 

Vi klarar det

I början av 2018 släppte vi den digitala rapporten Vi klarar det, som lyfter berättelser från ledare i den unga asylrörelsen.

Läs alla reportage i rapporten Vi Klarar det

Vår rapport berättar om hur civilsamhället ofta tagit ett ansvar för grundläggande behov, såsom utbildning och bostad, men att osäkerheten bland unga nyanlända nu är så stor att det arbetet försvåras. Sommaren 2016 infördes hårdare asyllagar som bland annat innebar tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta och minskade möjligheter till familjeåterförening. Det innebär dels att långt färre unga får stanna i Sverige idag men också att de som ännu väntar på besked lever i en osäkerhet som gör att det känns meningslöst att komma in i samhället. 

Seinab Hilowle

Projektledare Demokratisk Inkludering, LSU