1. Home
  2. EU:s ungdomsdialog
Alla unga i EU har rätt att komma till tals i frågor som rör dem.

För att Sveriges unga ska få säga sitt så har LSU ansvaret för att genomföra dialog med unga på lokal och nationell nivå och framföra ungas åsikter till EU. Vi kallar detta EU:s ungdomsdialog. Varje dialog har ett särskilt tema och sträcker sig över tre terminer.  

Sverige har två valda unga EU-representanter som ansvarar för att samla in vad Sveriges unga tycker. Dessa synpunkter blir sedan till rekommendationer för verklig politik i EU.  

Fram till 31 december 2023 -representerar Emma Wedner och Isak Öhrlund Sveriges unga på de europeiska ungdomskonferenserna. 

På gång
Enkät om EU:s Ungdomsdialog
Alla unga har rätt att uttrycka sin åsikt. Genom att fylla den här enkäten lämnar du som ung dina förslag på hur politiker och politiska institutioner kan bli bättre på att utgå från ungas bästa!

Denna enkät är en den av åttonde cykeln av EU:s ungdomsdialog och syftet med enkäten är att samla in ungas åsikter och synpunkter på det europeiska ungdomsmålet: ”Utrymme och deltagande för alla”. Målet med enkäten är att förslagen ska skapa broar mellan ungdomar och politiska institutioner. Vad tycker du behövs?

Berätta vad du tycker om webbenkäten för EU:s ungdomsdialog. Det tar inte mer än 8 minuter att fylla i enkäten.

Svara på enkäten här! 

Ung Agenda – Podden

Ungdomsdialogens process

Boka en repp

och lär känna våra representanter
Ta tillfället i akt och öka din organisations och kommuns kunskap om ungdomspolitiken i EU och ta del av Emma och Isaks erfarenheter från sitt uppdrag. De besöker gärna ert årsmöte, styrelsemöte eller håller en föreläsning.

Emma Wedner

Representant, Europeiska kommissionens
EU Youth Dialogue 2022-2023

emma.wedner@lsu.se

Isak Öhrlund

Representant, Europeiska kommissionens
EU Youth Dialogue 2022-2023

isak.ohrlund@lsu.se

EU:s ungdomsstrategi

EU:s ungdomsstrategi är ramverk för EU:s ungdomspolitiska samarbete under 2019 – 2020. Inom detta samarbete ingår EU-staterna, relevanta EU-institutioner och civilsamhället såsom ungdomsorganisationer.  Den nuvarande strategi bygger på resultat från EU:s ungdomsdialog 2018 där ungdomsorganisationer samlade ungas utmaningar och åsikter för en framtida EU. 
Ungdomsstrategins verksamhet koncentreras sig på följande åtgärdsområden:

ENGAGERA:

Att främja ungdomars
deltagande i det demokratiska livet. 

SAMMANFÖRA:

Att sammanföra unga människor i och utanför EU för att främja volontärarbete, utbytesstudier, solidaritet och interkulturell förståelse. 

STÄRKA:

Att öka ungdomars medbestämmande genom att göra ungdomsarbetet mer kvalitativt och innovativt samt öka erkännandet av sådana erfarenheter.

EU:s ungdomsstrategi

EU:s ungdomsstrategi är ramverk för EU:s ungdomspolitiska samarbete under 2019 – 2020. Inom detta samarbete ingår EU-staterna, relevanta EU-institutioner och civilsamhället såsom ungdomsorganisationer.  Den nuvarande strategi bygger på resultat från EU:s ungdomsdialog 2018 där ungdomsorganisationer samlade ungas utmaningar och åsikter för en framtida EU. 
Ungdomsstrategins verksamhet koncentreras sig på följande åtgärdsområden:

ENGAGERA:

Att främja ungdomars
deltagande i det demokratiska livet. 

SAMMANFÖRA:

Att sammanföra unga människor i och utanför EU för att främja volontärarbete, utbytesstudier, solidaritet och interkulturell förståelse. 

STÄRKA:

Att öka ungdomars medbestämmande genom att göra ungdomsarbetet mer kvalitativt och innovativt samt öka erkännandet av sådana erfarenheter.

EU:s ungdomsmål

EU:s ungdomsmål ingår i arbetet med med EU:s ungdomstrategi. Dessa 11 mål presenterar en vision för ett Europa som ger unga möjlighet att förverkliga sin fulla potential. Dessa mål identifierar de sektorsövergripande områden som påverkar ungas liv och utmaningar. 

Rapport

Kontakt

Johan Gebo

johan.gebo@lsu.se