LSU och fn

Här kan du läsa mer om LSU:s arbete i FN 

  1. Home
  2. FN

Arbetet för ungas delaktighet, inflytande och makt kan inte stanna vid nationsgränserna. Unga måste genom ungdomsorganisationer vara representerade även på internationella arenor. Därför arbetar LSU för att ungdomsorganisationer i Sverige ska vara delaktiga i det arbete som utförs i FN. 

I FN:s ramverk för ungdomsfrågor World Programme of Action for Youth står det redan i inledningen att medlemsstaterna bekräftar ungdomsorganisationernas bidragande för en ökad dialog med FN om ungas situation. 

FNs Globala mål

I december 2015 antogs Agenda 2030. Den nya globala hållberhetsagendan tar efter milleniemålen, men skiljer sig från dem då den är en universell och integrerad Agenda. Inför arbetet med att ta fram Sveriges nationella handlingsplan för Agendan 2030 deltog LSU och flertalet medlemsorganisationer i konsultationerna, med syfte att lyfta barn och ungas röster och perspektiv i Sveriges arbete med att implementera Agenda 2030.  

Representation i FN

Sedan 1999 har LSU varit representerade i regeringsdelegationen till FN:s generalförsamling. Syftet var i huvudsak att lyfta ungdomspolitiska frågor i FN generellt, samt att få ungdomsorganisationer att använda FN som en arena för påverkan. LSU har under åren utsett olika delegater till regeringsdelegationer för FN-möten såsom: kommissionen för hållbar utveckling, kvinnokommissionen, UN-habitat och World Summit on Information Society. LSU har sedan 2015 utsett tre representanter till FN möten: FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF), FNs generalförsamlings tredje utskott, som behandlar mänskliga rättigheter, och klimattopmötet COP. Slutligen har LSU en plats i svenska Unescorådet som väljs över fyra år. Unesco är ett FN-organ med syfte att verka för fred och säkerhet genom främjande av internationellt samarbete inom utbildning, vetenskap och kultur. LSU har även sedan 2005 konsultativ status med FN ekonomiska och sociala råd, ECOSOC. 

LSU:s FN Representanter 2019 

LSU har under 2019 utsett Vlora Makolli till HLPF, Katja Holböll till Generalförsamlingen och Ludwig Bengtsson Sonesson till COP 25. I Svenska Unescorådet representeras LSU sedan början av 2018 av Julia Bielik 

Vill du komma i kontakt med LSUs FN representanter? 

I FN-representanternas uppdrag ingår att samla in åsikter och sprida kunskap. Vill du höra mer om LSU:s FN representanter och deras uppdrag? Passa på och bjud in dem till er organisation för en workshop, föreläsning och annat kul. 

Vlora Makolli

Katja Holböll

Julia Bielik

Mer om LSU:s representanter hittar ni på vår representantsida »

LSU:s FN-representanter bloggar på: lsurepresentanter.wordpress.com >> 

Feben Hadgu

Projektledare, FN & Norden