Vad LSU gör

LSU arbetar för ungas inflytande i Sverige och Världen. Vi väljer representanter till politiska möten, har internationella partnerskap och hjälper våra medlemmar att inkludera fler unga i demokratin. 

  1. Home
  2. Vad vi gör

Internationella ungdomsrepresentanter

LSU utser ungdomsrepresentanter till en mängd internationella möten och institutioner, främst inom FN och EU. För att bli ungdomsrepresentant måste en vara nominerad av någon av LSU:s medlemsorganisationer och därefter utses av LSU:s styrelse. I representanternas uppdrag ingår att samla in åsikter från unga och att göra de politiska processerna lättare att förstå för de som vill veta mer.  

I nuläget har vi representanter till Nordiska ministerrådets barn- och ungdomskommittén (NORDBUK), Europarådets kommitté för ungdomsfrågor, europeiska ekonomiska och sociala kommitté (EESK), EU-kommissionens strukturerade dialog, Svenska Unescorådet, FN:s klimattoppmöte (COP), FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) och FN:s generalförsamling.  

Globala partnerskap

Tillsammans med våra globala samarbetspartners arbetar LSU med att stärka ungdomsrörelsen och ungas makt i samhället, både lokalt och globalt. Projektet Global Action Local Empowerment, GALE, har i dagsläget ett globalt samarbete med 7 partnerorganisationer som precis som LSU är paraplyorganisationer för sitt lands ungdomsorganisationer. Våra förutsättningar är olika men målet är detsamma: att inkludera och utöka ungas roll och makt i samhället.  

LSU i Europa

Arbetet på Europaarenan är grundad i en övertygelse om att det civila samhället spelar en nyckelroll för demokrati och utveckling i samhällen världen över. Det är viktigt att ungdomsorganisationerna i Sverige får möjligheterna och kompetenserna att fylla den rollen också på den europeiska arenan. LSU arbetar för att öka medlemsorganisationernas kunskap och verktyg för att kunna vara aktiva på en europeisk nivå. Detta gör vi bland annat genom en tillsatt referensgrupp bestående av representanter från våra medlemsorganisationer som träffas regelbundet för kompetensutveckling och konsultation. Vi utser årligen EU-representanter som representerar LSU och Sveriges ungdomsorganisationer vid EU-ordförandeskapens ungdomskonferenser inom den så kallade Röstresan. 

LSU i Norden

LSU har länge bedrivit verksamhet i vårt direkta närområde i Norden och Baltikum. Vi kan se att den nordiska barn och ungdomsrörelsen delar liknande utmaningar och förutsättningar. LSU arbetar därför för att stärka dessa nationellt och regionalt. LSU:s nordiska arbete representeras genom våra representanter i NORDBUK, våra nordiska projekt och samarbeten med våra syskonorganisationer i Norden och Baltikum.  

LSU i FN

Arbetet för ungas delaktighet, inflytande och makt kan inte stanna vid nationsgränserna. Unga måste genom ungdomsorganisationer vara representerade även på internationella arenor. Därför arbetar LSU för att ungdomsorganisationer i Sverige ska vara delaktiga i det arbete som utförs i FN. Varje år utser LSU ungdomsdelegater till tre möten på FN-nivå och de arbetar både innan och efter sina möten med att göra unga mer inkluderade i de internationella förhandlingarna. 

Agenda 2030

Vi vet att barn och ungas engagemang för hållbarhetsfrågor är stort och LSU arbetar för att stärka ungdomsrörelsen roll och inflytande i processer som relaterar till Agenda 2030, både nationellt och internationellt. I december år 2015 antog FNs medlemsstater en ny hållbarhetsagenda, Agenda 2030. Den nya globala hållbarhetsagendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som utgår ifrån tre dimensioner av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. 

Demokratisk inkludering

LSU kämpar för att alla unga ska kunna ta tillvara sina demokratiska och medborgerliga rättigheter. Vi arbetar för högre delaktighet i valen och bedriver projekt för asylsökande ungas organisering samt organiseringen av unga i socioekonomiskt utsatta områden.