Hållbar organisering

Nu har din organisation möjlighet att söka till vårt utbildningsprogram Hållbar organisering som startar i januari 2019!

Utbildningsprogrammet Hållbar Organisering

Att ha ett uppdrag och arbete som ideell eller anställd i ungdomsorganisationer ska inte leda till negativ stress och utbrändhet. Därför erbjuder LSU ett utbildningsprogram för er som önskar att stärka och främja en hälsosam, organisatorisk såväl som social arbetsmiljö i er organisation. Genom programmet får ni verktyg och handledning för att göra reell förändring i ert organisatoriska arbete för hållbart engagemang och ledarskap. 

Upplägg

Programmet är uppbyggt kring 4 utbildningstillfällen (två 2-dagarsträffar och två 1-dagsträffar) under 1 års tid och bygger på att det finns en vilja i organisationen att arbeta med att stärka sin egen organisation. Utbildningsträffarna innehåller föreläsningar, erfarenhetsutbyten, metodtester och interaktiva diskussioner. Programmet börjar och avslutas med en organisationskartläggning. För att möjliggöra detta krävs ett aktivt deltagande av organisationerna och att minst en förtroendevald och en anställd deltar från organisationen. 

Utbildningsträffarna

Träff 1Grunder om stress och systematiskt arbetsmiljöarbete 2 dagar, 31 januari och 1 februari 

Träffen innehåller:  

 • Information om programmets upplägg  
 • Genomgång av organisationskartläggning och hur den kan användas inom programmet  
 • Kunskapshöjning om stress och stresshantering samt systematiskt arbetsmiljöarbete  
 • Metodtest: Resurshantering samt metod för krav, kontroll och stöd.

Träff 2Hållbart ledarskap och hållbart engagemang. 1 dag, 10 april 

 • Kunskapshöjning om hållbart ledarskap kopplat till organisatorisk och social arbetsmiljö  
 • Kunskapshöjning och erfarenhetsutbyten av hållbart engagemang 
 • Metodtest: Kartläggning av förväntningar

Träff 3Hantering av hot och hat samt kommunikation kring stress 1 dag, 28 augusti  

Träffen innehåller:    

 • Kunskapshöjning om hantering av hot och trakasserier riktade mot organisationen utifrån  
 • Metodtest: Normbrytande samtalsmetodik kring stress

Träff 4: Det fortsatta och långsiktiga arbetet2 dagar, 24-25e oktober 

Träffen innehåller:  

 • Kunskapshöjning om att arbeta med HR frågor i ideella organisationer
 • Reflektion kring lärdomar i programmet och utvecklingsarbetet i organisationen
 • Inspirationsföreläsning
 • Metodtest: Kunskapsöverföring och det fortsatta arbetet

Uppskattad tid för deltagarnas insatser under året: 

 • 6 utbildningsdagar totalt 45 timmar under programperioden. 
 • Avstämningar med handledare. Blandat både fysiska träffar och möjlighet till digitala avstämningar och/eller andra kontaktformer. Under hela programperioden 4 träffar mellan 2-3 timmar.  
 • Uppskattad tid sammantaget: ca 52 timmar  
Handledare

Varje organisation tilldelas en extern handledare som har erfarenhet och kunskap i att driva förändringsarbeten inom områden som omfattas av organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi matchar handledare med organisationen, där handledarna under hela programåret kommer ge stöd och vägledning i förändringsprocessen. I februari kommer handledaren ha ett första möte med deltagarna i organisationen, där ni tillsammans sätter ramarna för ert samarbete och era dialoger.  

Är du eller vet du någon som är intresserad av att delta i utbildningsprogrammet som handledare? Sök här! 

Vem kan gå programmet?

Vi söker medlemsorganisationer som har viljan, tiden och modet att förflytta sig till en mer hållbar organisation. Varje organisation väljer i sin tur ut två deltagare som under året kommer kompetensutvecklas för att sen vara kunskapsbärare i organisationen. Dessa två deltar på samtliga utbildningsträffar, möter handledaren och ansvarar för att pröva metoderna internt. 

Minst en förtroendevald och/eller en kanslianställd från nationell förbundsnivå ska ingå bland de två deltagarna. Vi är medvetna om organisationernas variation i uppbyggnad, vilket ger olika förutsättningar. Exempelvis om ni inte har några anställda så går det bra med två förtroendevalda.   

Kostnadsfritt

Utbildningsprogrammet är kostnadsfritt, som del av det Arvfondsfinansierade projektet Hållbart Engagemang och Ledarskap (HEL) som LSU bedriver. Kostnader för mat och boende under övernattningstillfällen samt material och resekostnader täcks in.  

Ansökan och antagning 

Ansök senast söndag2 december. Vi genomför sedan eventuellt kompletterande telefonintervjuer. Antagningsbesked kommer under vecka 50.

Programledning och kontakt

 Välkommen att höra av dig till programledarna Ellinor Aaby Olsson eller Tomas Hultman om du har några frågor.

Ellinor Aaby Olsson

Utbildningsutvecklare, LSU

Tomas Hultman

Projektledare, HEL

Ansökan Hållbar Organisering 2019

Ansökan är öppen till den 2 december. De två valda deltagarna besvarar formuläret tillsammans, där en person uppger sina kontaktuppgifter. 

I enlighet med GDPR vill vi informera er om att vi kommer spara kontaktuppgifter (namn, e-post och medlemsorganisation) till november 2019. Detta för att kunna skicka ut information.