Hatet och hotet mot
ungdomsrörelsen ökar.

Därför startade vi projektet Hat & Hot med målet att stå enade mot hatet, sprida kunskap och verka för politisk handling som leder till minskad utsatthet och skyddar unga demokratibärare.

I projektet pratar vi med företrädare för det unga civilsamhället för att bättre förstå hur de påverkas och vilka konsekvenser hatet och hotet får för demokratin, för   ungas möjlighet att göra sina röster hörda och påverka samhällsutvecklingen.

Det räcker!

– Utbildningsserie för att stärka ungdomsrörelsens motståndskraft mot hat och hot.

read more

Hjälp & stöd för dig som är utsatt!

Här finns stöd och hjälp att få om du eller någon du känner utsätts för hat eller hot.

Make Equal – Näthatshjälpen
nathatshjalpen.se

Make Equal har lång erfarenhet av hur man kan hantera näthat inom civilsamhället. Hos Make Equal kan du lära mer om hur du kan hjälpa dina kollegor som kanske är mer utsatta än dig och hur ni som organisation kan förbättra er hantering av hat och hot mot era förtroendevalda. Dessutom finns har de tagit fram en bra och tydlig mall för att polisanmäla hatbrott.

Näthatsgranskaren är en organisation som sedan länge varit engagerade i kampen mot hat och hot på nätet. Genom att stödja, granska och anmäla har organisationer bidragit till hundratals fällande domar. 

Näthatsgranskaren går att kontakta för att få hjälp med polisanmälningar och information om vilka bevis som behöver finnas på plats för en fällande dom. Dessutom är de bra föreläsare för fördjupad kunskap inom näthat.

Näthatsgranskaren
nathatsgranskaren.se

Brottsoffermyndigheten
tystnainte.se

Brottsoffermyndigheten arbetar bland annat med att ge brottsoffer ekonomiskt stöd. De arbetar med alla typer av brott men genomför en ny satsning mot hat och hot genom sidan ”tystna inte” för att bland annat få fler att ta ut sin brottsskadeersättning ifall de utsätts för hat och/eller hot. Brottsskadeersättning är en ersättning utöver skadestånd, en ersättning som betalas ut från staten, till skillnad från skadestånd som betalas från förövaren.

Polisen är den myndighet som utreder demokratibrott och det är viktigt att en gör en anmälan om din organisation eller du personligen blir utsatt för hat eller hot. Detta gäller även vad som kan upplevas som mindre allvarligt hat och hot.

Det är viktigt att alltid anmäla hat och hot, om inte annat för att visa politiker problemens omfattning och skadeverkningar. 

Polisen går att kontakta både för att anmäla demokratibrott men även för att efterfråga personskydd vid mordhot eller vid andra farliga situationer kopplat till hat och hot.

Polisens Hatbrottsenhet är de som främst påverkar internt kring hat och hot inom polisen och de som ser till så att regeringens mål mot demokratibrott uppfylls.

Brottsofferjouren
brottsofferjouren.se

Brottsofferjouren ger stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Mestadels via telefon och chatt. De går att kontakta Brottsofferjouren även om du inte vet om det du blivit utsatt för är ett brott. Du behöver inte heller ha polisanmält för att få stöd. Allt stöd är gratis.

Kopplat till hat och hot så håller Brottsofferjouren just nu i två projekt som jobbar för att öka förståelsen och kunskapen kring hatbrott. Ett av dessa projekt är i samarbete med Polisens Hatbrottsenhet och har fokus på bland annat civilsamhällesaktörer.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ger varje år ut ekonomiska resurser till ungdomsorganisationer i Sverige. MUCF tar här upp hur näthatet ser ut för unga och belyser hur viktigt det är att vi stöttar varandra på nätet.

Frågan kring hat och hot är viktig för unga engagerade och MUCF har tidigare utlyst medel för organisationer som arbetar mot demokratibrott.

MUCF

mucf.se

Prinsparets stiftelse
prinsparetsstiftelse.se

Stiftelsens uppdrag är bland annat att jobba för en schysstare och tryggare nätvardag för barn och unga. De har skapat material som kan användas för skolor och unga organisationer. 

Skyddsnätet är ett metodmaterial kring näthat från jämställdhetsorganisationen Maktsalongen.

Metodmaterial är uppdaterat i 5 delar där man som organisation kan arbeta fram konkreta åtgärder för att hantera näthat. 

SKYDDSNÄTET

skyddsnatet.net

Hjälp & stöd för dig som är utsatt!

Här finns stöd och hjälp att få om du eller någon du känner utsätts för hat eller hot.

Make Equal – Näthatshjälpen
nathatshjalpen.se

Make Equal har lång erfarenhet av hur man kan hantera näthat inom civilsamhället. Hos Make Equal kan du lära mer om hur du kan hjälpa dina kollegor som kanske är mer utsatta än dig och hur ni som organisation kan förbättra er hantering av hat och hot mot era förtroendevalda. Dessutom finns har de tagit fram en bra och tydlig mall för att polisanmäla hatbrott.

Näthatsgranskaren
nathatsgranskaren.se

Näthatsgranskaren är en organisation som sedan länge varit engagerade i kampen mot hat och hot på nätet. Genom att stödja, granska och anmäla har organisationer bidragit till hundratals fällande domar. 

Näthatsgranskaren går att kontakta för att få hjälp med polisanmälningar och information om vilka bevis som behöver finnas på plats för en fällande dom. Dessutom är de bra föreläsare för fördjupad kunskap inom näthat.

Brottsoffermyndigheten
tystnainte.se

Brottsoffermyndigheten arbetar bland annat med att ge brottsoffer ekonomiskt stöd. De arbetar med alla typer av brott men genomför en ny satsning mot hat och hot genom sidan ”tystna inte” för att bland annat få fler att ta ut sin brottsskadeersättning ifall de utsätts för hat och/eller hot. Brottsskadeersättning är en ersättning utöver skadestånd, en ersättning som betalas ut från staten, till skillnad från skadestånd som betalas från förövaren.

Polisen är den myndighet som utreder demokratibrott och det är viktigt att en gör en anmälan om din organisation eller du personligen blir utsatt för hat eller hot. Detta gäller även vad som kan upplevas som mindre allvarligt hat och hot.

Det är viktigt att alltid anmäla hat och hot, om inte annat för att visa politiker problemens omfattning och skadeverkningar. 

Polisen går att kontakta både för att anmäla demokratibrott men även för att efterfråga personskydd vid mordhot eller vid andra farliga situationer kopplat till hat och hot.

Polisens Hatbrottsenhet är de som främst påverkar internt kring hat och hot inom polisen och de som ser till så att regeringens mål mot demokratibrott uppfylls.

Brottsofferjouren
brottsofferjouren.se

Brottsofferjouren ger stöd till brottsutsatta, vittnen och anhöriga. Mestadels via telefon och chatt. De går att kontakta Brottsofferjouren även om du inte vet om det du blivit utsatt för är ett brott. Du behöver inte heller ha polisanmält för att få stöd. Allt stöd är gratis.

Kopplat till hat och hot så håller Brottsofferjouren just nu i två projekt som jobbar för att öka förståelsen och kunskapen kring hatbrott. Ett av dessa projekt är i samarbete med Polisens Hatbrottsenhet och har fokus på bland annat civilsamhällesaktörer.

MUCF

mucf.se

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ger varje år ut ekonomiska resurser till ungdomsorganisationer i Sverige. MUCF tar här upp hur näthatet ser ut för unga och belyser hur viktigt det är att vi stöttar varandra på nätet.

Frågan kring hat och hot är viktig för unga engagerade och MUCF har tidigare utlyst medel för organisationer som arbetar mot demokratibrott.

Prinsparets stiftelse
prinsparetsstiftelse.se

Stiftelsens uppdrag är bland annat att jobba för en schysstare och tryggare nätvardag för barn och unga. De har skapat material som kan användas för skolor och unga organisationer. 

Vår rapport!

Under hösten 2019 och våren 2020 sammanställde LSU en rapport om hur hatet och hotet ser ut gentemot ungdomsrörelsen. Här kan du läsa den fullständiga rapporten ”Vi sluter oss inåt” i såväl PDF-form som bläddringsbar form.

 Vi sluter oss inåt

I den här kartläggningen ger vi en djupare inblick i hur hat och hot påverkar ungdomsrörelsens organisationer och representanter.

I kartläggningen kombineras statistik om hatet utbredning och karaktär med berättelser från utsatta representanter inom ungdomsrörelsen.

Handlingsplanen

 

 Handlingsplan för Hat och Hot
En handledning där du får praktiska tips och exempel på handlingsplan som du direkt kan omsätta i din organisation. Du får även kunskap om hur hat och hot kan sättas i en kriskontext och reflektionsfrågor att ta vidare till din arbetsgrupp.

Om projektet Hat & Hot

– och hur du kan söka pengar för projekt mot demokratibrott.

Projektet Hat och hot startade ur vårt 3-åriga MUCF-finansierade projekt HEL – Hållbart engagemang och ledarskap. Det visade sig i rapporten ”Ungdomsrörelsen i siffror ”, LSU koll och andra undersökningar att ett stort problem som stod i vägen för hållbart engagemang var hatet och hoten som organisationerna utsattes för.

Projektet startade hösten 2019 och har haft tre primära fokusområden. 

Undersöka och kartlägga 

Sammanställdes i rapporten “Hat och hot mot ungdomsrörelsen”.

För att genomföra kartläggningen har vi bett ungdomsrörelsen besvara frågor kopplade till ämnet i flera enkätundersökningar. Vi har även genomför ett femtontal djupintervjuer med representanter från olika delar av ungdomsrörelsen. Därigenom har vi fått inblick i problemen och konskevenserna både på en organisatorisk och individuell nivå.

Rapporten släpptes den 27 maj och har skickats till berörda myndigheter, civilsamhällesaktörer och politiker.

Kunskapssprida inom ungdomsrörelsen 

Syftet var att fler inom ungdomsrörelsen ska börja prata om hat och hot, hur det tar sig uttryck och hur organisationerna kan arbeta med frågan.

Kunskapsspridningen gjordes genom tre helkvällar där ett brett spektrum av föreläsare berättade om hur hatet och hotet ser ut. Det diskuterades även vilka verktyg man kan använda för att hantera det och hur vi kan gå vidare. Utbildningarna delades upp i tre delar; Samhället, Organisationen och Individen, detta då olika reaktioner och strukturer finns på olika nivåer.

Politisk påverkan 

Detta har gjorts genom direkt kontakt med ministrar, myndigheter och andra beslutsfattare. Vi har även synliggjort frågan genom deltagande i forum och paneler, i debattartiklar och pressmeddelanden. Uppemot 20 olika tidningar rapporterade om vår nyhet att 46 procent av våra medlemsorganisationer utsätts för hat och hot.

Vi har därutöver haft möten med utredningsansvariga för två statliga utredningar, ”Det demokratiska samtalet” och ”Till det fria ordets försvar” . Dessutom har en Maktfrukost tillsammans med Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen genomförts där ungdomsrörelsen själva fick prata med ministern om frågor kopplade till hot och hat.

Framöver kommer LSU Forum att ha ämnet Hat och Hot på dagordningen.

Sök pengar för egna projekt mot demokratibrott

LSU:s projekt Hat och hot är finanserat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Nedan finner du länkar till MUCF som beskriver vägen att söka egna projektpengar:

MUCF:s pressmeddelande “Dags att söka bidrag för projekt mot hot och hat i det offentliga samtalet”

MUCF:s websida om Näthat

 

Även Brottsoffermyndigheten delar ut projektpengar för projekt mot hat och hot. Läs mer på deras websida för hat och hot:

tystnainte.se

MUCFs bidragsstämpel. Med stöd av mucf.se.

Länkar till andra bra verksamher & utredningar

Här hittar du de statliga utredningar som gjorts eller görs:

 

Till det fria ordets försvar

Länk till utredningen

 

Demokratisamtalet

Länk till kommitténs hemsida

 

Vi som jobbar med projektet

Ta kontakt med oss om du t.ex. har frågor om projektet eller vill önska en föreläsning av vår kartläggning. 

Mona Nechma

Projektledare Hat & hot

Maja Haglund

Kommunikatör

Emelie Nilsson

Verksamhetsledare Politik och Påverkan