1. Home
  2. Nyhet
  3. Rapport: Barn och ungas möjlighet till organisering
Ny rapport!

Under hösten har vi på LSU tillsammans med våra medlemsorganisationer tagit fram en rapport där vi ger vår syn på hur Regeringens ungdomspolitik bör förbättras. Det är Regeringen som gett oss och andra organisationer och myndigheter uppdraget att ta fram underlag för utformningen av det ungdomspolitiska handlingsprogrammet. 

Det är i handlingsprogrammet som de ungdomspolitiska målen mer tydligt definieras och ger dem tydligare politisk riktning. 

I december skickade vi in underlaget till Regeringen och nu har vi gjort resultatet tillgänglig för alla.

Underlaget bygger på intervjuer som gjordes med medlemsorganisationer under hösten 2019 och på en enkätundersökning som vi tillsammans med Sifo skickade till alla våra medlemsorganisationer.

Förslagen i korthet:
  • Ökat inflytande och deltagande i politiska processer
  • Minskad administration
  • Barn- och ungdomsperspektiv på alla nivåer
  • Ökade ekonomiska medel och förenklade handläggningsprocesser
  • Demokratiskt deltagande på barn och ungas villkor
  • Ökat skydd från hat och hot
  • Insatser för att motverka negativ stress och psykisk ohälsa
  • Möjliggöra ökat deltagande, särskilt för särskilt utsatta

Nästa steg är att tjänstepersoner på Kulturdepartementet skriver fram ett förslag på nytt ungdomspolitiskt handlingsprogram utifrån underlagen som har kommit in.

I september behandlas det nya ungdomspolitiska handlingsprogrammet i riksdagen. 

Läs hela rapporten här!

 

Kategorier

Arkiv