1. Start
  2. Nyhet
  3. Förtydliganden om vårt öppna brev till Sveriges Kvinnolobby

LSU har under veckan varit i kontakt med Sveriges Kvinnolobby angående det öppna brev som LSU publicerade 8 april. Vi har fört dialog med Kvinnolobbyn angående vårt uttalande i brevet för att förtydliga vårt ställningstagande, vår värdegrund och vår avsikt.  

Ungdomsrörelsen är röstbärare, ett granskande och oberoende organ
som skyddar allas lika värde och tillträde till sina rättigheter 

Kvinnolobbyn har valt att förtydliga sin bild i ett mejl först till LSU och därefter till våra medlemsorganisationer. Vi står fortsatt fast vid vår kritik men vill också understryka båda paraplyorganisationernas vilja att fortsätta föra dialog som är framåtsyftande.   

LSU har riktat skarp kritik mot den upplevda hanteringen av vad som skedde på Sveriges Kvinnolobbys årsmöte gällande val till styrelsen. Vi har valt att utgå ifrån Maktsalongens och deras kandidat Signe Krantz upplevelse av händelsen. Signe är den som upplevde sin identitet ifrågasatt under årsmötet, varför vi vill lyfta fram hennes perspektiv.  

Sveriges Kvinnolobby är, likt LSU, en medlemsstyrd organisation, och det är extra beklagligt att Kvinnolobbyns interna kommunikation om könstillhörighet resulterade i kandidatens kränkning. Till följd av denna kränkning valde hon att dra tillbaka sin kandidatur då hon uppfattade att hon inte var valbar till styrelsen på grund av uttalanden på årsmötet. Det är medlemmarna som avgör hur stadgarna ska tolkas och avgöra vem som är valbar. I det här fallet fick årsmötet aldrig chansen att avgöra hennes valbarhet. 

Kommunikationen kring valbarhet inom Kvinnolobbyn har brustit och visar på ett strukturellt problem som behöver hanteras av organisationen i fråga. I vårt öppna brev uppmanar vi Kvinnolobbyns medlemsorganisationer att ta avstånd från det sätt på vilket Maktsalongens kandidat behandlades på årsmötet. Genom att markera mot vad som uppfattades kränkande kan medlemmarna tydligt visa att det som hände under årsmötet inte avspeglar Kvinnolobbyns medlemmar och att det som hände henne inte ska hända igen.  

Vår avsikt med det öppna brevet är att driva fram förändring. Vi välkomnar en öppen debatt där flera perspektiv får komma till tals och hoppas nå en framtid där transpersoners identitet och avsikter inte ifrågasätts utan bejakas och lyfts upp. Med detta som utgångspunkt vill vi föra fortsatt dialog med alla civilsamhällets aktörer för att skapa en så inkluderande rörelse som möjligt.   

Emelie Nilsson

tf. Verksamhetsledare Politik och Påverkan, LSU

Kategorier

Arkiv