1. Hem
  2. Nyhet
  3. Vårt remissvar till Jämlikhetskommissionen

LSU är glada över att se konkreta politiska förslag på hur Sverige kan öka jämlikheten, men är oroade över en avsaknad av barn och ungas perspektiv och att konkreta åtgärder för att stärka civilsamhällets arbete har uteblivit. 

2018 tillsatte regeringen en kommitté med uppdrag att lämna förslag som långsiktigt ska minska klyftorna i Sverige. Uppdraget för Jämlikhetskommissionen har varit att lämna förslag som syftar till att öka den ekonomiska jämlikheten och öka möjligheterna till social rörlighet.

Kommissionens betänkande har varit ute på remiss och LSU har granskat förslaget med utgångspunkterna barns rättigheter, ungas möjlighet till organisering samt civilsamhällets roll i jämlikhetsarbetet.

Våra övergripande synpunkter:

  • LSU välkomnar en utredning som placerar social, politisk och ekonomisk jämlikhet på den politiska dagordningen.

  • LSU är missnöjd över att betänkandets skrivningar kring civilsamhällets roll i samhällskontraktet är få.

  • LSU välkomnar en maktutredning och trycker på vikten av att en sådan utredning tas fram.

  • LSU avvisar med kraft förslaget om att finansiera delar av betänkandets förslag genom att sänka biståndsramen från 1 till 0,7 procent av BNI.

  • LSU är kritisk till att varken vi eller våra medlemsorganisationer inkluderas i referensgrupper till utredningen. 

Kontakt

Rosaline Marbinah

rosaline.marbinah@lsu.se

Liknande nyheter