1. Hem
 2. Nyhet
 3. Sverige måste ta avstånd från Belarus fortsatta kränkningar av mänskliga rättigheter

English version below

Tillsammans med vår partnerorganisation RADA tar LSU starkt avstånd från Belarusiska regeringens beslut att införa dödsstraff för förräderi gentemot staten som begåtts av statliga tjänstemän eller militären. Detta strider givetvis mot mänskliga rättigheter och Belarus skyldighet gentemot internationella konventioner. Vi uppmanar Sveriges regering att aktivt arbeta för att motverka implementeringen av lagen samt tydligt ta avstånd från Belarus lagstiftning om dödsstraff.

Belarus är det enda landet som fortfarande tillämpar dödsstraff i Europa och har senare år ökat möjligheten att tillämpa denna inhumana behandling och kränkning. Godkännandet av den nya lagen medför risker och konsekvenser för många som är emot regimen. Tillämpningen av dödstraff vid förräderi som begåtts av statliga tjänstemän eller militär riskerar att inskränka på alla som uttalar sitt missnöje mot regimen då innebörden av förräderi mot staten är ett vagt och brett koncept. I ett land som sedan 2020 upplevt extrem krympande av demokratiska utrymmet, samt rätten till att göra anspråk på sina mänskliga rättigheter, är detta högst oroande och bör inte förbises av svenska regeringen och internationella aktörer. Under 2022 utökades tillämpning av dödstraff även vid försök till terroristiska handlingar, definitionen av terrorism är vag och det finns stora risker att detta inskränker ytterligare på civilsamhället och aktivister som redan lever under hot och/eller som politiska fångar.  

Tyvärr används lagen i Belarus för att kränka sin befolknings rättigheter. Sedan länge har politiska oppositionen utstått med hat och hot samt repressalier av regimen, i nuläget har Belarus mer än 1400 politiska fångar. Majoriteten av alla civilsamhällesorganisationer har upplösts och tillåts inte verka eller vara registrerade och det är med fara för den personliga säkerheten som man tvingas arbeta för fundamentala rättigheter. LSU:s partnerorganisation RADA arbetar för att motverka och belysa den förfärliga utvecklingen särskilt med betoning på ungas utsatthet. Unga fortsätter kämpa för införandet av demokratiska principer med livet som insats.  

Den utökade tillämpningen av dödsstraff utgör en stor risk för civilsamhället och politisk opposition då lagarna kan godtyckligt tillämpas utan objektiva grunder. Vi ser därför vikten att detta står högt på agendan hos svenska beslutsfattare och internationella aktörer då människoliv kan stå på spel.  

Läs RADAs uttalande om utvecklingen här.

  Like our partner organization RADA, LSU strongly opposes the Belarusian government’s decision to introduce the death penalty for treason against the state committed by state officials or the military. This, of course, goes against human rights and Belarus’ obligation to international conventions. We call on Belarus to reconsider the decision and that the Swedish government pushes for the implementation of this law not to be carried out and for the death penalty to be abolished completely in the country. 

  Belarus is the only country that still applies the death penalty in Europe and in recent years has increased the possibility of applying this inhumane treatment and violation. The approval of the new law carries risks and consequences for many who oppose the regime. The application of the death penalty for treason committed by state officials or the military risks limiting anyone who expresses their displeasure with the regime as the meaning of treason against the state is a vague and broad concept. In a country that since 2020 has experienced an extreme shrinking of the democratic space, and the right to claim their human rights, this is extremely worrying and should not be overlooked by the Swedish government and international actors. In 2022, the application of the death penalty was extended even for attempted terrorist acts, the definition of terrorism is vague and there are great risks that this will further restrict civil society and activists who are already under threat and/or as political prisoners. 

  Unfortunately, the law in Belarus is used to violate the rights of its people, for a long time the political opposition has endured hatred and threats, as well as reprisals by the regime, currently Belarus has more than 1400 political prisoners. The majority of all civil society organizations have been dissolved and are not allowed to operate or be registered, it is at great risk to work for fundamental rights. Our partner organization RADA works to counteract and illuminate this terrible development and especially with an emphasis on the vulnerability of young people as young people have been and are at the forefront in Belarus for democratic principles. 

  The increased application of the death penalty poses a great risk to civil society and political opposition as the laws can be applied arbitrarily without objective grounds. We therefore see the importance of this being high on the agenda of Swedish decision-makers and international actors as human lives can be at stake. 

  Read RADA’s statement on this development here. 

   

  Liknande nyheter
  LSU söker kanslichef!

  LSU söker kanslichef!

  Vill du vara med och stärka barn och ungas demokratiska organisering? LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer söker nu en kanslichef för att förvalta, leda och utveckla vår verksamhet!

  read more