1. Hem
 2. Nyhet
 3. Uttalande av LSU och NYC med anledning av den politiska situationen i Myanmar

Sverige måste göra mer för att skydda barn och unga i Myanmar och för att få ett slut på militärjuntans övergrepp på demokratiförsvarare. Vi kräver att Sverige går in med diplomatiska resurser för att driva på för sanktioner samt verkar på plats i Myanmar för att bistå civilsamhället med den hjälp de behöver.  

Militärjuntans statskupp i februari 2021 har stoppat den sköra demokratiska utvecklingen i Myanmar. Maktövertagandet har lett till brutalitet och dödligt våld mot civilbefolkningen och de som fredligt protesterar. Många av de drabbade är barn och unga aktivister från civilsamhället som trots riskerna kämpar för mänskliga rättigheter och demokrati. Antalet döda ökar varje dag och bland dem finns även barn – den yngsta endast sju år gammal. Detta är oacceptabelt och avskyvärt, och kan aldrig tolereras. Sverige och det internationella samfundet måste göra allt i sin makt för att skydda civilbefolkningen och de som står upp mot förtryck och våld.

 

Genom LSU:s partnerskap med The National Youth Congress (NYC), vår motsvarighet och partnerorganisation i Myanmar, har vi på nära håll följt utvecklingen och nåtts av rapporter om hur våra kollegor förföljts, fängslats och utsatts för övergrepp. NYC verkar som en paraplyorganisation för barn- och ungdomsorganisationer och fyller en viktig roll i att minska avståndet mellan etniska grupper och för att möjliggöra ungas ökade politiska inflytande. NYC:s arbete har varit drivande för den demokratiska utvecklingen i landet under de senaste åren, men organisationen får nu bokstavligt talat kämpa för sin överlevnad. LSU har under militärkuppen fortsatt haft nära dialog med NYC och uppdateras regelbundet om läget i landet. Vi har också för avsikt att kontakta Sveriges sektionskansli i Yangon r att diskutera särskilt skydd av barn och unga.
 

Den internationella responsen har hittills varit undermålig. EU:s och FN:s arbete för att säkerställa ett fredligt och demokratiskt Myanmar har varit saktfärdigt och uddlöst. Även den svenska regerings respons har varit bristfällig. Tills dess att våldet och förföljelserna upphört måste skarpare åtgärder genast vidtas, både av FN och EU, samt av den svenska regeringen.  

Vi uppmanar den svenska regeringen att:

 

 • Kräva och säkerställa särskilt skydd för barn, ungdomar och demokratibärare i Myanmar 
 • Uppdra ambassadens sektionskansli att bistå med aktivt stöd till NYC och den myanmariska ungdomsrörelsen 
 • Aktivt driva på för att EU vidtar gemensamma sanktioner mot militärjuntan. 
 • Nyttja sina nära band till Norge (som icke-permanent medlem i säkerhetsrådet) för att i UNSC driva på för att låsningarna däri bryts, och att FN därefter beslutar om sanktioner mot militärjuntan i Myanmar 
 • Hitta andra FN- instrument, utöver säkerhetsrådet, för påverkan, samarbete och för att erbjuda humanitärt stöd 
 • Arbeta för att införa sanktioner och stoppa handelsavtal inom Världshandelsorganisationen 
 • Samarbeta och stödja Myanmars grannländer för att tillgodose flyktingar som flyr landet  
 • Bevilja amnesti till de myanmarer som på grund av förföljelse, hot och våld vänder sig till det svenska sektionskansliet i Yangon

Sweden must amplify its efforts to protect children and youth in Myanmar and to end the military junta’s violence and abuse of democratic protesters. We demand that Sweden provides diplomatic resources to push sanctions and provides support and aid to civil society in Myanmar. 

The coup d’état of February 2021 has halted the fragile democratic development in Myanmar. The accession of power has led to brutality and lethal violence against civilians and peaceful protesters. Many of the victims are children and young activists from civil society, who despite the risks fight for human rights and democracy. Death tolls increase by the day and even children are among the causalities the youngest just seven years old. This is unacceptable and despiteful and can never be tolerated. Sweden and the international community must do everything in their power to protect civilians and those who stand up to oppression and violence.
 

Through the partnership between LSU and The National Youth Congress (NYC), our counterpart in Myanmar, we have followed the development closely and witnessed when our colleges have been persecuted, imprisoned and harassed. As an umbrella for children and youth organisations, NYC has an important role in mending the gap between ethnic groups and in facilitating young people’s political participation. The last couple of years, NYC has been instrumental in pushing democratic development in Myanmar, but the organisation now literally fights for its survival. During the military coup d’état, LSU has continued the close dialogue with NYC and we are frequently updated on the development. Our intensions are to contact the Swedish embassy section office in Yangon to discuss measures of special protection of children and youth.
 

So far, the international response has been inadequate. The efforts of the EU and the UN to ensure a democratic and peaceful Myanmar have been too slow and futile. So has the response of the Swedish government. Until the violence and persecutions end, direct and firm action must be taken by the international community as well as the Swedish government.  

We urge the Swedish government to: 

 

 • Demand and ensure special protection of children, youth and democratic protestors in Myanmar 
 • Assign the Swedish embassy section office to assist with active support to NYC and the young civil society in Myanmar  
 • Actively push for EU sanctions against the military junta 
 • Utilize its close bonds with Norway, a non-permanent member of the Security Council, to break the deadlock in UNSC, so that the UN can enforce sanctions against the military junta 
 • Find alternative avenues for the UN, besides the Security Council, to advocate, cooperate and offer humanitarian support 
 • Advocate for the enforcement of sanctions and stopping of trade agreements between the World Trade Organisation and the military junta 
 • Cooperate with and support neighbouring countries to accommodate refugees 
 • Grant amnesty to Myanmarese turning to the Swedish embassy section office due to persecution, threats and violence  
Kontakt

Lina Arvidsson

lina.arvidsson@lsu.se

Kontakt

Sogend Barzani

sogend.barzani@lsu.se

Liknande nyheter