1. Hem
 2. Nyhet
 3. Fördömanden är inte nog – två år sedan kuppen i Myanmar

English version below

Fördömanden är inte nog! 

Två år har passerat sedan militärkuppen i Myanmar, grymheter från militärjuntan utförs fortfarande och människorna i Myanmar i alla åldersgrupper och olika minioriteter är enade i motståndet gentemot militärjuntan och de våldsamma handlingar som begås. Folket i Myanmar har varit tydliga gentemot det internationella samfundet, uppmuntrat och krävt delegitimering av juntan, nedskärning av alla förbindelser och eventuella intäkter de kan dra nytta av i politiska och affärsmässiga samarbeten. Fördömanden har inte varit nog att stoppa militärjuntan från att utöva våld på sitt folk. I skrivande stund har 2948 personer blivit dödade, 17604 personer blivit arresterade och 13793 personer häktade sedan militärkuppen 1 februari 2021 (Källa). Sommaren 2022 avrättades fyra personer utan objektiva rättsliga grunder.  

Detta är en attack på demokratiska principer och fundamentala mänskliga rättigheter som kräver konkreta handlingskraftiga resolutioner och beslut för att stödja folket som kämpar för demokrati i Myanmar. Tid kan inte ödslas på meningslösa symboliska ord och försök, folket i Myanmar lever med militärjuntans grymheter dagligen. Det extrema krympande demokratiska utrymmet, våldet, arresteringar, häktningar, väpnat våld och även död får inte fortsätta ske medan omvärlden bara tittar på. 

Därför kräver LSU att: 

 • Inte under några former legitimera juntan 
 • Att legitimera juntan ger de mer makt och trovärdighet, var kritisk och motståndskraftig när militärjuntans representanter är inbjudna till olika events och möten.  
 • Genom EU:s mekanismer hitta de kryphål som finns i sanktionerna som fortfarande gynnar militärjuntan politiskt och ekonomiskt  
 •  Det finns fortfarande organisationer och stater som samarbetar med militärjuntan och vissa sanktioner som utförts av EU har kryphål som gynnar militärjuntan.  
 • Stödja unga och ungdomsledda organisationer och rörelser som är i framkant i den demokratiska kampen 
 • Unga har varit och är i framkanten av demokratiska kamper och rörelser därmed är de särskilt sårbara för militärjuntans handlingar.  
 • Stödja civiilsamhället och civilsamhällesaktörer och organisationer som bevarar och kämpar för de demokratiska värdena.  

 

Condemnations are not enough!  

Two years have passed since the military coup in Myanmar, the atrocities from the junta are still being done and the people of Myanmar in all age groups and differing minorities united resist the forceful and violent actions of the junta. The people of Myanmar have been clear towards the international community, encouraging and demanding they delegitimize the junta, cut all relations and any revenue they might benefit from political and business collaborations. However, the condemnations have not been enough to stop the junta from exercising violence on its population, 2948 persons have been killed, 17604 persons have been arrested and 13793 persons have been detained since the military coup 1 February 2021 (Source). Furthermore, four people were executed in the summer of 2022, with no objective legal grounds.  

This is an attack on democratic prinicples and fundamental human rights which requires firm concrete actions and resolutions to be of support for the people fighting for democracy in Myanmar. Time cannot be wasted on symbolic attempts and words, the people of Myanmar are living with the atrocities of the junta daily through the extreme shrinking civic space, violence, arrests, detainments, armed violence and even death.  

These are our recommendations to decision makers, we encourage you to:  

 • Denounce the military junta and not legitimize the junta in any form 
 • Legitimising the junta gives them more power and credibility, be critical and a resisting force when the junta representatives are invited to different forms of events etc.  
 • Through EU mechanisms find the loopholes in the sanctions which still benefit the junta politically and economically 
 • There are still organizations and countries which have not cut ties with the junta and some of the sanctions done by the EU still have loopholes benefiting the junta.  
 • Support youth and youth led organizations and movements in the forefront of the democractic movement  
 • Youth have been and are at the forefront of democratic movements, they are also therefore particularly affected by the actions of junta.  
 • Support the civil society and civil society actors and organisations upholding democratic principles.  

 

Liknande nyheter
Digital konferens med MUCF

Digital konferens med MUCF

LSU och MUCF bjuder in till en digital uppföljning av höstens demokrativerkstäder inom EU:s ungdomsdialog den 29 april mellan kl. 13.30 – 16.00. Anmäl dig senast 26 april.

read more