Idag släppte Riksrevisionen sin granskning av Allmänna Arvsfonden. Riksrevisionen pekar på brister men också tydliga förbättringsförslag som skulle göra bidragsgivningen mer rättssäker och ändamålsenlig. Den landar dock i en oproportionerlig slutsats: att regeringen bör inleda en process att lägga ner hela Arvsfonden.  

 

– LSU anser att det är en oproportionerlig och lat slutsats där riksrevisionen duckat för de möjligheter som finns för riksdag och regering att utveckla Arvsfonden för att bli mer ändamålsenligt i tiden och för dess målgrupper, säger Martin Kihlström, kanslichef på LSU – Sveriges barn- och ungdomsorganisationer. 

Det är inte en nyhet att barn och ungas organisering präglas av en nästintill existentiell oro. Likväl finns det ett skriande behov av fler verksamheter, gemenskaper och platser för barn och unga i en tid när barn och unga mår allt sämre och ser allt mer negativt på samhällets utveckling. 

– LSU ser oroligt på att en viktig finansieringskälla för barn- och ungdomsorganisationernas arbete nu riskerar att gå förlorad. Barn och ungas engagemang, organisering och fritid ska inte begränsas av sociala eller ekonomiska förutsättningar. Därför är resursfördelningen till det unga civilsamhället och verksamhet riktat till barn och unga en avgörande fråga som måste ha politisk prioritet”, säger Martin Kihlström, kanslichef på LSU – Sveriges barn och ungdomsorganisationer.   

Att avveckla arvsfonden vore ett hårt slag mot de viktiga samhällsbärande verksamheter och arenor civilsamhället bidrar med och upprätthåller, och skulle rycka bort fler arenor och verksamheter som möter barn och ungas behov. Det är svårt att se hur staten skulle kunna kompensera dessa arenor utan att prislappen skulle bli mångdubblad. Bättre vore att utveckla Arvsfonden och exempelvis stärka de befintliga ändamålen.

LSU menar att en nedläggning skulle drabba barn och unga negativt och på sikt försämra Sveriges förmåga att ta fram nya samhällsinnovationer.   

 

Kontakt: martin.kihlstrom@lsu.se