1. Hem
  2. Nyhet
  3. Ny kartläggning av hat och hot

Regeringen har gett MUCF i uppdrag att kartlägga omfattningen och konsekvenserna av hat, hot och trakasserier mot civilsamhället. Syftet är att synliggöra utsattheten och ta fram statistik som underlag för eventuella framtida insatser.

Kartläggningen är efterlängtad och ett resultat av LSU och andra civilsamhällesorganisationers arbete med att uppmärksamma problemet och dess konsekvenser. Vår rapport Vi sluter oss inåt från 2020, visade att 46 procent av barn- och ungdomsorganisationer har utsatts för hat och hot. En myndighetsutförd och mer omfattande kartläggning har mer resurser och större möjligheter att djupgående analysera riskfaktorer och jämföra mellan civilsamhällets olika delar. Kartläggningen kan därför bli ett viktigt underlag, både för ungdomsrörelsens interna arbete men framförallt för politiska satsningar.

Förhoppningsvis blir den kunskap och de behov som redan har identifierats inom ungdomsrörelsen vägledande för kartläggningen. Eftersom regeringens uppdrag åsyftar en kartläggning av hela civilsamhället ser vi först och främst ett behov av att barn- och ungdomsorganisationers utsatthet behandlas särskilt från övriga civilsamhället och att konsekvenserna av åldersmaktsordningen analyseras. Vi ser behov av en intersektionell analys som tar fasta på hur flera faktorer samspelar och ger upphov till ökad utsatthet. Vår förhoppning är även att uppdraget mynnar ut i en analys av hatet och hotets konsekvenser för demokratin, engagemang, barn och ungas agens och inflytande och att detta görs med särskild hänsyn till minoritetsgruppers utsatthet.

Slutligen vill vi flagga för pandemins inverkan på kartläggningens resultat. Under de senaste 18 månaderna har stora delar av ungdomsrörelsens verksamheter ställts in eller utförts digitalt, vilket påtagligt minskat barn- och ungdomsorganisationers offentliga exponering. En analys av ungdomsrörelsens utsatthet för hat och hot under dessa extraordinära förhållanden riskerar därför att ge ett resultat som inte är representativt för det öppna, fria och publika civilsamhälle vi hoppas återuppstår efter pandemin.

Vi hoppas kunna bistå Mucf i genomförandet av uppdraget och att ungdomsrörelsen involveras i största möjliga mån.

 

Läs regeringens pressmeddelande

Kontakt

Aza Cheragwandi

aza.cheragwandi@lsu.se

Kontakt

Emelie Nilsson

emelie.nilsson@lsu.se

Liknande nyheter