Samtidigt som Sveriges ordförandeskap i Europeiska rådet upphörde den 30 juni upphörde också cykel 9 av EU:s ungdomsdialog, men redan nästa dag inleddes cykel 10. LSU är den aktör som ansvarar för att genomföra EU:s ungdomsdialog i Sverige tillsammans med unga på lokal och nationell nivå och framföra deras åsikter på EU-nivå och har just rekryterat två nya ungdomsrepresentanter som ska representera Sveriges unga på EU-nivå: Victoria Smith Lind och Alva Tilling.

 

Victoria lyfter fram betydelsen av uppdraget i EU och hur viktigt det är att våra demokratiska principer skyddas:

Jag hoppas att inom uppdraget kunna fungera som en brygga mellan medborgare och beslutsfattare inom EU för att kunna skapa en känsla av att det går att förändra saker, och att förändring är viktigt. Jag är en stark förespråkare av att demokratiska principer måste skyddas och tillvaratas och jag ser detta som ett fantastiskt sätt att göra det på.

Alva framhåller också den kontinuitet som ska prägla EU:s ungdomsdialog och som innebär att varje cykel ska bygga på resultatet av föregående cykel:

 

Som EU-representant hoppas jag kunna förvalta tidigare representanters arbete och att fortsätta driva främjandet av ungas utrymme och deltagande i demokratiska processer. I linje med att den tionde cykeln av EU:s ungdomsdialog berör ungdomsmålet inkluderande samhällen, hoppas jag att vi uppnår en väg där synpunkterna och rekommendationerna som tas fram under denna cykel leder till verklig påverkan.

Varje cykel av EU:s ungdomsdialog har alltså ett särskilt tema och dess tionde cykel kommer att handla om inkluderande samhällen. Det är vad Sveriges unga tycker på just detta tema som de nya ungdomsrepresentanterna ska samla in. Dessa synpunkter blir sedan till rekommendationer för verklig politik i EU och dess medlemsländer. 

Victoria betonar att EU:s ungdomsdialog är en process som innebär att de som påverkas av dagens beslut får vara med och påverka dessa beslut: 

EU:s ungdomsdialog är viktig för att de som faktiskt kommer att påverkas av beslut får vara med och få sin röst hörd. Just nu läggs grunden för den yngre generationen, och de beslut som fattas idag kommer att påverka unga för en lång tid framöver. Jag tror att den yngre generationen har ett annat perspektiv på många frågor som rör EU och jag ser EU:s ungdomsdialog som ett fantastiskt sätt att involvera unga i beslutsfattande kretsar. 

Alva framhåller att EU:s ungdomsdialog på just detta sätt i slutändan främjar demokratin i Europa:

EU:s ungdomsdialog arbetar för att förverkliga ungas vision och syftar därför till att alla ungdomar ska få möjligheten och resurserna som krävs för att kunna delta i politiken som berör dem. EU:s ungdomsdialog är därför en mycket viktig process för att främja demokratin i Europa.

Fram till och med den 31 december 2024 kommer Victoria Smith Lind och Alva Tilling att representera Sveriges unga på EU-nivå.

 

Kontaktinfo:

victoria.smith.lind@lsu.se

alva.tilling@lsu.se

Kontakt

Johan Gebo

johan.gebo@lsu.se